صحنه های همانطور که صحبت می کنیم فیلمبرداری در متروی نیویورک به همان اندازه جنگل عمودی در میلانعکس گرفتن در متروی نیویورک، فصل مهاجرت خرچنگ ها در کوبا، عصر های پیونگ یانگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل عمودی در میلان