شومینه نشانان کرمانشاهی در سال ۱۴۰۰ ۸۷۸ نفر را نجات دادند


فرهاد فرهودی رئیس گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت شهرداری کرمانشاه بلافاصله اظهار داشتلوگو وی همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در کرمانشاه اظهار داشت: گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت شهرداری کرمانشاه شناخته شده به عنوان منصفانه گروه فاجعه موظف به محافظت جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال ساکنان است.

وی همراه خود بازرسی آمار عملیات {انجام شده} در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۲۸۱۳ عملیات اطفای حریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در شهر کرمانشاه به پایان رسید کدام ممکن است در نتیجه استقرار نیروها شد. همراه خود مشارکت ۱۳۹۶ نفر {در این} حوادث طی این امدادرسانی به ۸۷۸ نفر امدادرسانی شد کدام ممکن است ۶۴ نفر جان باختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۱ نفر مصدوم شدند.

رئیس گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت شهرداری کرمانشاه همراه خود دقیق اینکه اجتناب کرده اند این انواع ۱۲۸۸ مورد درمورد به حوادث امدادی است، اظهار داشت: حوادث محبوس در آسانسور همراه خود ۵۱۶ مورد (۴۵ سهم) بیشترین انواع عملیات امدادی را به شخصی اختصاص داده است. .

تعیین: ۱۵۲۵ مورد درمورد به حریق ناشی اجتناب کرده اند اشتعال بوده کدام ممکن است اصولاً آنها درمورد به ۳۲۸ مورد درمورد به کاربری های مسکونی است.

الفرهودی همراه خود دقیق اینکه در عملیات های {انجام شده} در سال قبلی سه شومینه آرم مجروح شدند، افزود: جراحات وارده از حداکثر نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفر سوم هم اکنون مشغول به شکل است.

۳۶ مورد سیل، هفت مورد آبرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷ مورد ایمنی خودرو در جشن های مختلف اجتناب کرده اند تولید دیگری ارائه دهندگان گروه شومینه نشانی کرمانشاه طی سال قبلی است کدام ممکن است فرهدی دقیق کرد: اجتناب کرده اند تذکر آماری نسبت به سال در گذشته (۹۹) انواع کل تصادفات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ سهم مرتفع است.

بالا نامه / ص
این را برای صفحه اول هدایت دهید