شورای نگهبان: چهارم اردیبهشت یکی اجتناب کرده اند مهمترین روزهای ایران اسلامی بودشورای نگهبان در اطلاعیه ای به رویداد ۱۳ فروردین روز جمهوری اسلامی امروز را یکی اجتناب کرده اند مهمترین روزهای ایران اسلامی ادعا کرد.