شما دیگر نمی توانید پدر و مادر خوبی باشید.



خانواده های فقیر زمانی به خود می بالیدند که فرزندانشان می توانند تحصیل کنند، اما کودکان فقیر در خیابان ها سرگردان بودند. اکنون که سواد و آگاهی عمومی در حال افزایش است، والدین فقیر زمان بیشتری را صرف رشد فرزندان خود می کنند. اما طبقات بالا بیکار نیستند و در عمل تلاش برای آموزش بهتر آنها در همه سطوح به رقابتی طاقت فرسا تبدیل شده است و گاهی برخی از زوج ها به این نتیجه می رسند که نباید بچه دار شوند.