شایعات گرفتن در پردیس تکذیب شده است


توسط دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب تهران

دادستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب شهرستان پردس اظهار داشت: در تحقیقات {انجام شده} خاص شد این کلیپ ربطی به استان پردس ندارد.

شایعات تیراندازی در پردیس تکذیب شده است

MeetNews: مدعی العموم پردیس تهران انتساب کلیپ به این بخش قضایی را تکذیب کرد.

در پی تخلیه فیلمی در دنیای آنلاین ما اجتناب کرده اند گرفتن در شهر پردس، علی رضا آقاجری انتساب این فیلم به شهرستان پردس را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بلافاصله پس اجتناب کرده اند اکران این فیلم دستورالعمل ها قضایی مورد نیاز صادر شد. برای تایید صحت این فیلم صادر شد. موضوع.

دادستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان انقلاب شهرستان پردس خاطرنشان کرد: در تجزیه و تحلیل های {انجام شده} خاص شد این فیلم ربطی به ایالت پردس ندارد.