سیستان و بلوچستان ۵ روز سه شنبه تعطیل است.
کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و اداری وابسته به سازمانهای دولتی و خصوصی. بخش اداری به استثنای سازمان‌ها، سازمان‌های دیگر عبارتند از Tatmadaw. حکم قانون؛ بخش بهداشت و درمان؛ بیمارستان ها؛ بانک ها و مراکز باید در روزهای تعطیل به کار خود ادامه دهند. شهرهای سیستان در این منطقه تعطیل اعلام شد.