سکوت مدیران در برابر این تقاضا افشای لیست بدهکاران بانکی


وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت درخواست شده است است: «موسسه مالی‌ها را موظف کنند هر سه ماه عالی‌بار اسامی بدهکاران اصلی را همراه خود اشاره کردن رهن‌گیرنده هر دو متعهدکننده در مکان موسسه مالی مربوطه آشکار کنند. توجیه موسسه مالی برای تخصیص دارایی ها، میزان تسهیلات هر دو تایید تعهدات، نرخ بازپرداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانده بدهی.» نرخ درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع عمومی وثیقه دیده شده برای عموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد گزارش نشده است.

بر ایده اطلاعات رسیده، سکوت غیرمعمول مدیران بانکی در قبال تقاضا افشای لیست بدهکاران اصلی بانکی در حالی شکسته نشده دارد کدام ممکن است در قوانین بودجه ۱۴۰۱ موسسه مالی مرکزی مکلف به تخلیه اسامی اکتسابی کنندگان رهن های کلان بانکی شده است. .

وزارت اقتصاد در سال قبلی همراه خود رویکرد اصلاح رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های بانکی در ملت ۵ اصل مهم را صادر کرد کدام ممکن است آن الزام موسسه مالی های دولتی به تخلیه اسامی بدهکاران اصلی بود.

جدا از تسهیل بازپرداخت تسهیلات دانش با بیرون ضامن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بازپرداخت رهن ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه سرپرستان خانواده تحت تأثیر بیماری عروق کرونر، جدا از الزام موسسه مالی ها به حاضر رونوشت بانکی چشم اندازها. هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت پول اضافی اجتناب کرده اند رهن گیرندگان .. در کانون ملاحظه قرار گرفت.

در همین جاری مونتاژ بازرسی کار کردن هر عالی اجتناب کرده اند موسسه مالی های دولتی برگزار شد چرا کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است مدیران ارشد بانکی همچنان به توضیحات غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تامل اجتناب کرده اند تخلیه اسامی بدهکاران موسسه مالی های اشکال دار خودداری می کنند.

*** تأکید رئیس معظم انقلاب بر «نبرد شدید همراه خود حساب‌های خطا بانکی»

این رفتار در حالی صورت خواهد گرفت کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب، بدهکاران کلان موسسه مالی ها را مجرمان مالی دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات آنها تاکید کردند.

وی همراه خود تاکید بر نبرد شدید همراه خود حساب های خطا بانکی، اظهار داشت: عده ای هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تسهیلات بانکی به صورت بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرست استفاده می کنند.

برای عالی کار تسهیلات را می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کار عکس استفاده می کنند کدام ممکن است به نفع ملت نیست، بعد بدهی شخصی را به موسسه مالی ها نمی دهند، اینها واقعاً مجرم هستند.

ممکن است نمی گویم {کسی که} به موسسه مالی بدهکار است بی ارزش است. ۹، یکی ممکن است به موسسه مالی بدهکار باشد، [ولی] علاوه بر این باید به او کمک کرد. مواردی موجود است کدام ممکن است حتی بدهکار است، با این حال باید به او کمک کنند، با این حال کسانی هستند کدام ممکن است خواستن به توبیخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازجویی دارند. این کارها باید در ملت انجام شود.»

*** نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل موسسه مالی مرکزی

مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیات مدیره برخی بانک ها تخلیه اسامی مجرمان بانکی را ایجاد ناامنی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث جبران ناپذیر برای این اشخاص حقیقی می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری برخی اجتناب کرده اند آنها به بهانه مقامات یا مقامات آشکار می شود. تبعیت برخی اجتناب کرده اند بدهکاران در نهادها هر دو ارگان های مختلف عنوان آنها غیرقابل دستیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسب تلقی تبدیل می شود.

در همین راستا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به رئیس کل موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت درخواست شده است است «موسسه مالی‌ها را موظف کنند هر سه ماه عالی‌بار اسامی بدهکاران اصلی را در مکان موسسه مالی مربوطه آشکار کنند. میزان تسهیلات هر دو تعهدات، نرخ بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع عمومی برای ضمانت، مواردی کدام ممکن است ادامه دارد گفتن نشده است.

در قوانین بودجه ۱۴۰۱ موسسه مالی مرکزی موظف است اسامی مشمولان رهن های کلان بانکی را آشکار تنبل.