سلامت نیوز – وزارت بهداشت نسبت به شرایط مضر کیفی هوا هشدار داد


وزارت بهداشت نسبت به شرایط خطرناک کیفیت هوا هشدار داد

مفید خبر: رئیس گروه سلامت هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اقلیمی وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به آلودگی از حداکثر هوا در مناطقی اجتناب کرده اند ملت حاوی طوفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، ذکر شد: خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تقاضا وزارت بهداشت اینجا است کدام ممکن است مدارس کشف نشده خطر قرار گیرند. به صورت غیرحضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً فردا (۱۰ فروردین) پرانرژی است.

به گزارش مفید خبر، عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اقلیمی وزارت بهداشت همراه خود ردیابی به شدید بودن شرایط آلودگی هوا در برخی استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت ذکر شد: {به دلیل} طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار وارد شده به تهران، غرب. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غربی شهرستان ها، سالمندان، مبتلایان قلبی عروقی، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ظریف محسوب می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید هشدار کرد.

وی افزود: طبق دستورالعمل ها طرفدار شده، مبتلایان ریوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان اجتناب کرده اند خانه خارج نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش شخصی را کاهش دهند. سایر اشخاص حقیقی نیز باید اجتناب کرده اند ورزش های تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی در بیرون پرهیز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مورد نیاز {است تا} فردا ورزش های ورزشی در بیرون تعطیل شود.

شاهسونی افزود: وجود چنین شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری خطر ابتلا به بیماری های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی نابهنگام را در مبتلایان قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این علائم تنفسی از طریق گروه از نزدیک افزایش خواهد یافت. شاخص جریان هوا بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک هشدار شدید برای سلامت انسان است. باید بدانیم کدام ممکن است همه اشخاص حقیقی محله خرس تاثیر این آلودگی هوا قرار خواهند گرفت.

رئیس گروه سلامت هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اقلیمی وزارت بهداشت در نهایت تاکید کرد: {به دلیل} تداوم شرایط جوی به همان اندازه فردا در مناطقی یادآور تهران، خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … وزارت بهداشت اجتناب کرده اند فردا (شنبه) مدارس تقاضا می تنبل. ۱۰ آوریل) غایب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرضی بودن. پرانرژی باش.