سلامت نیوز – تمامی داروهای مبتلایان در سال جاری بیمه تبدیل می شودبهرام درایی در پاسخ به افزایش قیمت داروها ذکر شد: بخشی اجتناب کرده اند این افزایش به تورم درمورد تبدیل می شود از تورمی کدام ممکن است در کالاهای اساسی در ملت موجود است به ناچار برای ادغام کردن دارو نیز تبدیل می شود.

wi

وی یکپارچه داد: بعد از همه آنچه برای ما حیاتی است اینجا است کدام ممکن است افزایش قیمت دارو اجتناب کرده اند جیب افراد تیز کردن نشود، اما علاوه بر این به گونه ای است کدام ممکن است بیمه ها این افزایش قیمت را تیز کردن کنند.

وی همراه خود دقیق اینکه امسال افزایش قیمت دارو موجود است، ذکر شد: تنها ۳ سهم داروهای وارداتی فارکس محبوب است.

رئیس گروه

وی ذکر شد: برای ۹۷ سهم داروهای ساخت موجود در کمتر اجتناب کرده اند ۳۰ سهم فارکس محبوب تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: اگر افزایش قیمت دارو در سال های ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ درمورد به داروهای مبتلایان {بوده است}.

ویژه اینجا است کدام ممکن است تحمل محافظت بیمه قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال این محافظت بیمه ای درست تبدیل می شود.

الدرایی ذکر شد: بودجه سال ۱۴۰۱ نیز موید این موضوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر افزایش قیمت دارو رخ دهد بیمه ها آن را محافظت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنظیمات به گونه ای {خواهد بود} کدام ممکن است افراد آن را بافت نکنند.