سفره افراد غیر از درآمدشان – خبر


مسعود نلی

استفاده اجتناب کرده اند عبارت سفره مکرر تکرار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه فراتر اجتناب کرده اند آن نیست. این بدان معناست کدام ممکن است پوشش گذار همچنان به در نظر گرفته شده نیازهای اساسی معیشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اصولاً. {در این} زمینه ترسیم افق های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه می خواهیم به این درجه اجتناب کرده اند رفاه برسیم تولید دیگری اهمیتی ندارد.

در خبرها آمده است کدام ممکن است مسعود نیلی با بیرون شک این سیستم ریز راهبردی اقتصاد ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین این سیستم اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم بهبود مالی، آینده اقتصاد ایران را خاص کرده است. وی در سال‌های پس اجتناب کرده اند سرنگونی مقامات روحانی، به هیچ وجه اجتناب کرده اند تحصیل، تدریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل در زمینه اقتصاد بازو برنداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به جایی رسیده است کدام ممکن است ۹ صریحاً اما علاوه بر این محتاطانه می‌گوید کدام ممکن است ایران هیچ منبعی برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اصلاحات مالی ندارد. مقدر لذت ساکنان نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اصلاحات صورت گیرد، در شرایط امروزی کدام ممکن است سرمایه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به مدیران رو به فروپاشی است، این یکی اجتناب کرده اند دردسرساز ترین کارها در نحوه اداره اقتصاد است.

مسعود نیلی شاید منصفانه اقتصاددان خوشبین {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد رگه هایی اجتناب کرده اند خوش سوراخ بینی در سخنان او دیده تبدیل می شود، با این حال {هر روز} کدام ممکن است می گذرد اجتناب کرده اند اصلاحات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی برای اصلاح ناامیدتر تبدیل می شود. در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود بلند مدت نگار، یکی اجتناب کرده اند نشریات اتاق تهران، می توان بافت کرد کدام ممکن است امیدهای او برای اصلاح ساختاری به دلایلی اجتناب کرده اند بین گذشت است. اولین انگیزه ناامیدی او اینجا است کدام ممکن است نحوه اداره مقامات در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی توسط مقامات ها تنظیم نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دولتی شبیه به کاری را می تنبل کدام ممکن است مقامات در گذشته انجام می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می تنبل اگر اینطور نبود الان بیشتر حرکت می کردم. انگیزه دوم بهترین ناامیدی نیلی کدام ممکن است به صراحت به آن است ردیابی نکرد، به کاهش سرمایه اجتماعی در ایران درمورد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کدام ممکن است افراد ساده به خاطر وعده هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مقامات ها داده اند، اجتناب کرده اند مقامات ها رفاه می خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساده باعث تبدیل می شود کدام ممکن است اوضاع را روشن تنبل. جدی تر سومین انگیزه ناامیدی مسعود نیلی، ضعیف دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص کافی در ایران است.

خودمان را فاجعه ساختیم

پرس و جو بی نظیر اینجا است کدام ممکن است اساساً چرا این مشکل های ماوراء الطبیعه به وجود آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اتفاقی افتاد کدام ممکن است ما را به همین جا رساند؟ معمولاً مشکلی مشابه زلزله عظیم هر دو سیل فاجعه بار به طور ناگهانی رخ می دهد. این اتفاقی است کدام ممکن است به سرعت رخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان ذکر شد کدام ممکن است سابقه ندارد. با این حال مشکلات مالی به مرور زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم تعیین کنید خواهد گرفت. پس اینکه ملت همزمان همراه خود انبوهی اجتناب کرده اند مشکلات روبه رو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها فوق العاده عظیم است، سابقه تمدید شده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم تعیین کنید گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه این مشکلات به استاندارد پوشش گذاری در ملت ما درمورد تبدیل می شود. ; یعنی می توان ذکر شد نتیجه گزینه ها خودمان {بوده است}. شخصاً پوشش گذاران جستجو در «معیشیت» افراد بودند. کسب درآمد رفاه نیست. ۹ عدالت. به معنای واقعی کلمه هستند انگار می خواهید کف اقامت را فراهم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر اجتناب کرده اند همه اینجا است کدام ممکن است موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اولین می خواست آنها بودجه تهیه شود. مقامات در ملت ما در مقابل مقامات سایر عوامل دنیا کدام ممکن است تعهد آن تامین کالاهای کلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی کالاهای شخصی ساخت می تنبل، شخصی را به فرماندهی تامین کالاهای اساسی مصرفی گروه از آن آگاه است ۹ کالاهای کلی. بعد تمایل دارد خودش تهیه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه تهیه تنبل. این انگیزه بی نظیر تصرف واحدهای تولیدی در اختیار مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گذاران بود. مسئولان هر وقت اجتناب کرده اند امتیازات مالی صحبت می کنند، اجتناب کرده اند مرغ، تخم مرغ، گوشت، نان، لبنیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن صحبت می کنند. این دلیل است است کدام ممکن است می بینیم استفاده اجتناب کرده اند عبارت سفره صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه به هیچ وجه فراتر اجتناب کرده اند آن تکرار نمی شود. این بدان معناست کدام ممکن است پوشش گذار همچنان به در نظر گرفته شده نیازهای اساسی معیشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اصولاً. {در این} زمینه ترسیم افق های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه می خواهیم به این درجه اجتناب کرده اند رفاه برسیم تولید دیگری اهمیتی ندارد. مقامات ها معتقدند باید سبدی اجتناب کرده اند کالاهای معیشتی برای افراد فراهم کنند. با این حال به توضیحات مختلف جستجو در افزایش درآمد افراد نیستند. آنها اجتناب کرده اند افراد می خواهند کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق مقامات منصفانه سبد کالا را همراه خود قیمت زیرین اوج سفره شخصی بیاورند.