سرپرست تیم سینمایی: تنها ۸ درصد مردم از طرفداران معمولی سینما هستند و در ۲۲۵ شهر بالای ۵۰ هزار نفر سینما وجود ندارد.
وی گفت: در ترکیه با جمعیت ۸۰ میلیونی ۳۰۰۰ سینما وجود دارد اما در ایران با همین جمعیت ۶۰ سینما فعال است.