سایپا هفتمین سکانس نوروزی در سرتاسر ملت


سایپا هفتمین صحنه نوروزی خواهید کرد کنار هم قرار دادن خدمت رسانی {در سراسر} ملت است.

به گزارش فارسی خودرو، ساختار کاهش نوروزی گروه خودروسازی سایپا اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه ۹۳ تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۴ فروردین ۹۰ شکسته نشده دارد.

وسط تصمیم نمایندگی کاهش خودرو سایپا به شماره ۰۹۶۵۵۰ به صورت ۲۴ ساعته کنار هم قرار دادن پاسخگویی به مشتریان می باشد.