سالم نیوز


شوه نامهای بهداشتی 57.12 درساد رعیت میچود

سالم خبر: موات بهدشت و وزارت بهدشت، دورمان و آموزش پزشکی رسانه کردی: Mezan Rayaat Sheohnamhai Bahdashti dar Kashur Dar Hafteh پایان یافت با ۳۰ بهمن، ۵۷.۱۲ درساد است و نامیت واتاز یا شرون شیر شیر شیردر.

به گذرش سالم خبر، معاونت بهدشت و وزارتخانه های بهدشت، دورمان و آموزش پزشکی دریک گذرش رسانه کردی: میانگین، میزان رایات بهدشت فردی در اماکن عمومی، استانهای، کوشور، در باز زمانی، ۱۳، ۲۷ اردیبهشت، ۷ بهمن. رایات متصل به فرودگاهها با ۹۷.۸۳ درساد و دو کیلومتر تعادل رایات به صنایع دستی کرگاهها و کوچک زیر ۲۵ نفر در ۵۴.۰۸ درساد گره خورده است.

بیچترین تعادل مراقبتی بهادشت اماکن فردی یا عمومی متصل به فرودگاهها با ۹۷.۸۳ متر و دو متر تعادل مراقبتی به مدت ۵۴.۰۸ روز به کارگاه و کوچک زیر ۲۵ نفر متصل می شود.

میانگین به دو دلیل از ماسک استفاده می کرد و با برچیدن مکان های عمومی مانند سواحل نیل که طول زمان آن ۵۴.۸۲ متر بود و مقدار پول توسط ماسک استفاده می شد که توسط مردم استفاده می شد به عنوان یک کیندگان عمل می کرد. مکان هایی که به توده ها متصل می شد و مبلغ آن ۹ و ۵ متر بود.

میانگین، دراسد، راعات، پروتکل، کنجد، قدری، اماکن عمومی، آستانه، کوشور، از، ۱۳ تا، ۲۷ بهمن، ۱۴۰۰۰ ماه، ۵۵.۴۳ درسد، بود که، پشتراین، میزان رایعت، مرتبط با اداره آن، Adaraha, 6 March, Başûd, DAZAT, DAZAN, 36 m. Est.

همچانین میانگین، تهویه مناسب، در اماکن عمومی، استانهای، کوشور، AZ، ​​۱۳ TA، ۲۷، بهمن، ۱۴۰۰ ماه، ۵۹.۳۷، ۵۹.۳۷ m.

دکتر عین حال، میانگین، دکتر پروتکل و محور، در اماکن عمومی، کوشور، AZ، ​​۱۳ تا، ۲۷ بهمن، ۱۴۰۰ ماه، ۸۵.۲۳، احتیاط، و پیشاور، اندازه گیری حفاظت، پروتکل و محور، د، ۶. م.با ۷۸.۳۷.بوده خ.

اساس پا گرفته شد، چون تاکید شد، چون مورخ ۲۰ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۰۰ ماه، جمعیت یک میلیون نفر، ۵۷۷ هزاره، ۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع، نمایش و تجهیز مواد غذایی و یک مکان در ۲۷ بود. اماکن عمومی منبع بازارسی انجمن شدید است.

داکتر همچنین دارای سرشماری ۳۹ هزار و ۱۰۷ مرکز به عنوان مراکز تهیه، توزیع، نمایش و تجهیز مواد غذایی، اماکن عمومی و یکی از آنها کارگاهی است و حاوی اشاراتی به مسائل آگاه، شادان و نازداز و هزار ۷۲ است.

آکون ۳۳۷ دیر شهرستان در قرموز، ۶۴ شهرستان در نارنجی، ۴۷ شهرستان در زرد و ۰ شهرستان در آبی قره دار درند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/