سالم خبرمصطفی قنایی درباری بازدید از بازار نخستین و آکسن mRNA به عنوان شور نام تجاری کرناپسین اوزود: کرناپسین تمام مراحل خود را طی کردا.

و به نظر من فقط بانک sebd منتظر حمایت سازمان غدا و دارو است.

وای آدما داد: واکسون کارناپسین چقدر کمک کرد و ورد بازار خواهید شاد.

Dair Stadium Extension Zest Fanawree

افزود: سال اینده و سالهای پس از بسیاری داروها و واکسنهای است، mRNA ژن میچود و آگارکشور به عنوان فناوری چیست که وجود ندارد و دارای فاز برش و قطعیت است و با پدهای کششی پوشانده شده است.

wi

من اینطور فکر نمی کنم، و ما فقط می توانیم mRNA را با mRNA تولید کنیم، فراموش کردن مهم است، مهم این است که بدانیم فناوری در کجا رشد می کند، صفحه کار فناوری کجاست، و چه چیزی از آن باقی مانده است و چه چیزی باقی مانده است. از آن استفاده کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/