سالم خبر – Diroz 700 Beymar Kronai der Bemarstanhai تهران بیستری شادند


Deroz 700 Bemar Kronai der Bemarstanhai تهران بیستری شدند

سالم نیوز: فرمانه ستاد، گفت و گو با منطقه کرونا، کلانشهر، تهران.

به نام گاز سالم خبر، گفتگوی زالی فرمنده ستاد با مدیریت کرونا، کلانشهر، تهران، به نقل از: «در رز، گازته»، ۷۰۰ مرکز بیمار، مراکز درمانی، تهران، شاده و وزین، شماره ۱۸۰، بیمار، در، بخش. ، و نظارت شد. ۲۷۰ بیمار کرونایی نذ د رز قضته به عنوان مراکز درمانی ترا شاده مجوز.

تهران ۲۳ میلیون و ۸۰۰ خطر است و یک آکسون با شدت سیانوز یک میلیون و ۶۰۰ هار داز اول است، یک میلیون و ۴۰۰ خطر وجود دارد، هر شیفتی و یک فرد بالغ به میزان یک میلیون و ۷۰۰ مبلغ، هر روز.

دار رز گزدها ۱۲۰ هزار دز و آکسن تروک شدا است. اخلال در مدارس بر اساس طراحی استادیوم ملی است.

زالی درحاشیه افتتاحیه پروحی درمنی بیمارستان توسط امام حسین (ع) GVT:بیمارستانهای تهران توسط فکر راه اندازی تختهایی، مرقبطای ویه مهس کدکن هستنده و دار هفتا آیندا عین پی حاختاها خان.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/