سالم خبر – منصوب دبیر ستاد اجرایی درواری.


منصوب دبیر ستاد اجرایی درواری.

سالم خبر: دبیر ستاد اجرایی برنامه اصلاح سیاست های ارزی در حوزه سلامت (پزشکی) منصوب شد.

سالم خبر، رئیس سازمان غذا و دارو با صدور حکمی حیدر محمدی را به عنوان دبیر اجرایی برنامه اصلاح سیاست ارزی حوزه سلامت (دارو) منصوب کرد.