سالم خبر – رایات نکردن قارونتینا، فرد مبتلا به آمیکرون، به معنای انتقال ویروس است که توسط نفر دیگر دفع می شود.


من از یک نکرومانسر، قرنیه، یک فرد مبتلا به آمیکرون به معنای انتقال و ویروسی که توسط حفار نفار دفع می شد مراقبت کردم.

سالم نیوز : رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تعداد نقدهای کرونای پمارستانهای زیر گروه آیین دانشگاه فردی به نشانه سرماخورداغی درند توصیه کردی با مدت پایگ پا پا ها وجود دارد. ایز ااری روز از نیر خان، ۰ شاغ شانلیر از نیر خان، ۰ جواناند داد.

به قلم گاز سالم خبر، حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پشقی، تهران، گاف: با رایات نکردان، بهداشتی و خدری را به عنوان قارونتینا، دار مباتلان کرونا، با ویروس، فرصت گرداش، دار جامعه و احتمال راهده قاش صادر می کند.

یا دریفت یا دریبل یا دریبل اول و هاماچینین ۸۵؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاراکورد شمارش تجدید نظرهای منسوب به او توسط پمارستانهای تحت پوشش در دانشگاه به دنبال مشترک است برای او آمیکرون در چور گفت: شمارش تجدید نظرهای منسوب به او قبل از پسیار آوزیش هش. -e-hash-e-hashtah; در مورد سیاری که گروهی هستند که تصویر نامحسوسی دارند، کجای هم هستند، مصیبت زده اند؟ چارا یک اومیکرون است، شبیه به سرمخرداقی است و جهت سیاری به عنوان منبع تیز.

عقیده من اوزود: همراه با یک میکرون دقیق مانند سرمخردگی، فرد را چند، رز درگیر، میکند و منبعی به عنوان متر، نیاز به، قنادی درد. البته تفاوت میکرونی با سرمخردگی جایی است که بین این دو به عنوان Singhinter سرمخردگی تفاوت وجود دارد.

یا به قول میرصاد، میزان مرغ و میرنشی از آمیکرون، ایران به عنوان یک متر، آدما داد: شید باطوان، کجاست مسئله را و اکسینیون انبوهی از مردم با تصویر هم زمان با دانیم. واکسیناسیون، فرصت جوجه کشی و دکتر گراداش، بودن رعاس و ویروس گارفت آست. میکرون با شدت الکترود در چه حالتی است و همراه با دلتای کرونا، تعیین غلاف های بذر، دارت و ادرار مجاری تنفسی فوقانی به آن نسبت داده می شود زیرا سطوح درخت هلو نز را اشباع می کنند. .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیوند برخی، تحلیل آن، دارتبار، آنکه، اختلافات با هم، میکرون، سیاری، نقاط دو طرف مانند آمریکا به آن نسبت داده شد. همراه با دلتای پشتر ارزیبی، شدت نیز، گرم مردم: ایران. Run my picture, ke dar America, borders 37 to 38 D. Mardam, Hanouz and Aksun Nazdand, Mardam, Dar Iran, Dar Zaminah and Axinacion by Sayar Hamkari Kardand.

بختر بخوانید:
دستیار دورمان، ورزشگاه کرونا در تهران: ۵۵ روز پیش و به صورت ۲۴ ساعته، کرونا در شهر بحرانی است.
عقیده من همچانین بر اساس آمارها افزود: سرزمین اصلی عمار، جنوب ماه تهران، افراد را زیر نظر گرفته ام و نوارهای دوز اول و آکسن را پیدا کرده ام و ۸۵ نز گنبد دوم را دریفت کردند. کرایه اجتماعی ماشینی مثل آمریکا نیست با ماشین و ببر در دانشگاه نصب می شود ربطی ندارد همکاری کجاست پدر من عکسم را می خواهم؟ در هارهال آمریکا بش ۳۰۰ میلیون نفر یک درد و یک گروه صد میلیون نفر و یک عده.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اوزود: وضعیت آسیب میکرون در ایران با وجود سرشماری بیماری چگونه است؟ موافق نقش و برخود نگاه کنید با فرد زیادى روبه روى خواهید شد که درای علم سرمخردگای وجود دارد.

یا مشابه دانستن علائم میکرون با ارمغان سرماخورداگی: ابرش بانی، سل، گلودارد و کستگی، علائمی را می بینید که به OMICRON AST، K DR برخی ماورد، آن الماس بان درد شکم نیز آلوده شده اند. HAMRA MSHOD. ترتیب نوارهای واقعی در آن به صورت جداگانه کجاست، مثلاً نشانه های داش، بشند، میگوییم، آمیکرون خیس، وقتی با هم هستند، چگونه به هم می رسیم؟

یا سوگند یاد کرده است، توصیه، اجابت، تصویر بیماری، مصیبت، همراه با آمیکرون. خارج از بدن فرد خیس با میکرون است خانه به معنای انتقال است ۴۰۰ هزار نفر ۵۰۰ نفر درجه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیان انکه دشتان عالمی مانند ابریش بنی سل و گلودرد و خستقی به معنی مبتلا به میکرون آمده است. تست این مشکل است، راه حل یک نامیکند، در براچی سنگشا و دشن آمار، با تست نیاز دارم، کجاست که در مورد پاراکورد تصویر تصادفی دارند. بنابرین، جایی که لانه به عنوان آزمایش از نظر تشخیص میکرون کاملا ضروری است.

عقیده من، دار بیان، پاسخ را تأیید می کند: تصویر حمایت ناکردن، مسائل هدشتی و قارونتینا، تصویر بیماری، به نظر وروس، فرصت رشد، را فرهام مکنم؛ با رشد زیاد وروس امکان جحش ویروس و ویروس یک نز و یک پدا و یک میکند و ممکن است شما با من دوست باشید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/