سالم خبر: بازار کلیه داغ است و هر کلیه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.


بازار گرم کلیه؛  هر کلیه 200 تا 250 میلیون تومان قیمت دارد.

سالم خبر: با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها، بسیاری از مردم برای حل مشکلات زندگی خود کلیه های خود را می فروشند و قیمت کلیه افزایش یافته است. بنابراین هر فردی که بخواهد کلیه بخرد ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و بسیاری از بیماران از عهده این هزینه بر نمی آیند.

به گزارش سالم خبر، محمدعلی کریمی از اعضای ریاست انجمن رادیولوژی ایران گفت: به دلیل وضعیت اقتصادی خانواده ها بسیاری از مردم برای رفع مشکلات زندگی خود کلیه های خود را می فروشند و قیمت کلیه افزایش یافته است. .

بنابراین هر فردی که بخواهد کلیه بخرد ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و بسیاری از بیماران از عهده این هزینه بر نمی آیند.

متاسفانه، مدتی است که معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز آماری از نامتناسب بودن بیماران کلیوی و مرگ و میر در این مجمع ارائه نکرد. دانشگاه علوم پزشکی اهواز مشتاق دیدار بیماران و کارکنان انجمن است.

انجمن کمک به بیماران کلیوی خیریه ای است که امیدوار است به باشگاه اهداکنندگان کمک کند، اما از زمان شیوع ویروس کرونا، کمک های مالی به این باشگاه تقریبا به صفر رسیده است و این وضعیت باشگاه را تحت تاثیر قرار داده است. ضعف.