سازمان سنجش: کنکور ۱۴۰۱ تغییر نمی کند / از سال ۱۴۰۲ تغییر اساسی می کند.
عبدالرسول پورعباس: آزمون دوره های تخصصی دو بار در سال برگزار می شود و جزئیات آن هفته آینده اعلام می شود. بنابراین آزمون پیش عید و آزمون بعد از عید در تیرماه برگزار می شود. در این دو آزمایش، تنظیمات را انجام دهید