سازش در نزاع قبیله ای در نتیجه قتل در دشتیاری شد


حمیدرضا بندانی بلافاصله در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در زاهدان تصدیق شد: در جاری حاضر اعضای هیأت رفع اختلاف قلمرو کمک فوق العاده خوبی به ستاد صلح ستاد سراسری پایداری انجام داده اند.

وی افزود: اعضای هیأت رفع اختلاف بخش اول بنگر به در کنار سلام دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوخ معتمد قلمرو توانستند به اختلاف فرقه ای در نتیجه کشته شدن دشتیاری در یک واحد خرید و فروش شیرین بالا دهند. .

البندانی همراه خود تشکر اجتناب کرده اند اعضای هیأت رفع اختلاف این بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتمدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوخ قلمرو کدام ممکن است {در این} زمینه امتحان شده کردند، ذکر شد: این دومین قتل اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری در استان توسط صلح است. یاران، اعضای هیأت رفع اختلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوخ قلمرو.» همراه خود این امید کدام ممکن است بتوانیم امتیازات بیشتری را {در این} ماه مبارک رفع کنیم.

وی همراه خود تاکید بر اینکه امتحان شده های صلح یاران در استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اجتناب کرده اند خوب ارزش بالایی برخوردار است، ذکر شد: ستاد سراسری پایداری {در این} استان تشکیل شده {است تا} بتوانیم اشخاص حقیقی کارآمد در جایگاه اجتماعی، تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پیش اعتقاد مهم اصلاحات را ایجاد کنیم. “

انتهای پیام/ ۷۵۰۰۵
این را برای صفحه اول توصیه دهید