ساخت ۶۵۰ هزار تجهیزات خودرو در سایپا به همان اندازه بالا امسال


معاون بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: گروه خودروسازی سایپا به همان اندازه بالا امسال ۶۵۰ هزار تجهیزات خودرو ساخت خواهد کرد.

به گزارش فارسی خودرو، حسین کاظمی تورگی کسب اطلاعات در مورد الگو عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن محصولات سایپا طی خوب سال قبلی نسبت به سال ۹۹ تصدیق شد: در سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۴۲۰ هزار خودرو به مشتریان گروه خودرو سایپا عرضه داده شده است کدام ممکن است این رقم در مقابل همراه خود سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۹ نسبت است. ۱۹۹۹. مرتفع است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه افزایش تیراژ ساخت اجتناب کرده اند انتخاب های گروه سایپا در سال جدید است، تصریح کرد: گروه خودروسازی سایپا همراه خود هدف استراحت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش شکاف قیمت خودرو به همان اندازه بالا امسال ۶۵۰ هزار تجهیزات خودرو ساخت می تنبل. دسترس در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسیسات تولیدی

معاون بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا گروه خودروسازی سایپا، پوشش جدید سایپا را رضایت ۱۰۰ درصدی افراد اجتناب کرده اند محصولات سایپا دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اطمینان حاصل شود که پاسخگویی به خواستن نامزدها، افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای استاندارد محصولات مورد ملاحظه قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ محصولات سایپا دیر یا زود عرضه مشتریان قابل اعتماد تبدیل می شود.