ساخت در سایپا به حدود ۱۶۰۰ خودرو در روز رسیده است


مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اجتناب کرده اند ساخت روزانه حدود ۱۶۰۰ تجهیزات خودرو به همان اندازه ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش «فارسی خودرو»، محمدعلی تیموری اجتناب کرده اند افزایش ۴۵ درصدی ساخت خودرو در سال جاری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گروه خودروسازی سایپا در راستای اجرای ۸ مصوبه رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر صمت مبنی بر همکاری مضاعف مهندسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازان. او سودآور شد ساخت خودرو را اجتناب کرده اند ۱۱۰۰ تجهیزات در روز به ۱۶۰۰ تجهیزات برساند.

وی همراه خود خاص اینکه گروه خودروسازی سایپا در ماه های پایانی سال قبلی در راستای جهش ساخت، زیرساخت های اجباری را برای افزایش ساخت خودرو فراهم کرد، اظهار داشت: در یکی اجتناب کرده اند بند های هشت گانه مصوبه رئیس جمهور مقرر شد. تائید کرد کدام ممکن است این خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ سهم افزایش ساخت می تواند داشته باشد، متعاقباً امتحان شده این گروه ساخت بیش اجتناب کرده اند ۶۵۰ هزار تجهیزات خودرو به همان اندازه نوک سال جاری برای حضور در {این مهم} است.

تیموری همراه خود ردیابی به اینکه افزایش ساخت خودرو برای عجله بر قیمت خودروها دسترس در بازار تاثیر می گذارد، افزود: افزایش ساخت روزانه خودرو باعث تبدیل می شود گروه خودروسازی سایپا به خوبی پاسخگوی خواستن نامزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واسطه ها باشد. دسترس در بازار این محصولات گروه مختصر تبدیل می شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به مدیریت سهام کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خودروهای معیوب، معمولی ساخت سایپا از بیست و دو دی ماه به همان اندازه نوک ۱۴۰۰ تجهیزات حدود ۱۱۰۰ تجهیزات در روز بوده کدام ممکن است بر ایده این سیستم افزایش ساخت در سال جاری، ساخت روزانه اجتناب کرده اند ابتدای سال سال به قاب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ تجهیزات رسیده است. این میزان ساخت در سه ماه قبلی بی سابقه {بوده است}.

وی همراه خود خاص اینکه بیشترین نرخ ترانزیت مستقیم خودرو در سویه ها ساخت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ سهم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون این شاخص (اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۱) همراه خود نرخ ۶۵ سهم تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آن در جاری پیگیری است، تصریح کرد: مذاکرات فشرده ای به پایان رسید. همراه خود تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کنندگان عناصر یدکی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین اشکال را در جستجوی می تواند داشته باشد.در ساخت خودرو به همان اندازه روزی کدام ممکن است ساخت خودروهای معیوب به صفر برسد.