زیرگروه سالم خبر – BA5 در کشور فراگیر نیست.


زیرگروه BA5 در کشور غالب نیست.

یک اپیدمیولوژیست گفت: در صورت بروز اپیدمی باید نحوه گسترش ویروس کرونا را بررسی کنیم و برنامه ریزی دقیقی برای آن داشته باشیم.

به گزارش سالم خبر، حمید سوری، پاتولوژیست عفونی گفت: در حال حاضر بررسی ها نشان داده است که BA5 در کشور شیوع کمی دارد و این گروه در ایران غالب نیست.

به گفته وی، شیوع و عملکرد ویروس کرونا باید به دقت رصد شود. مطالعات اولیه نشان می دهد که زیرگروه BA5 بسیار مسری است، اما کارشناسان هنوز اطلاعات کافی در مورد شدت بیماری در این سویه جدید ندارند.

وی گفت: نسخه جدید تعداد بستری ها و فوتی ها را در کشور به اوج نمی رساند، اما بازگشت زائران و مسافران از کشورهای همسایه می تواند اپیدمی را تشدید کند و نرخ را افزایش دهد. بیماری عروق کرونر قلب در میانمار در مورد کرونا، احتمال افزایش نوع کرونا وجود دارد و اعتقاد بر این است که باید برنامه ریزی دقیقی برای این امر در نظر گرفته شود.

سوری گفت: مدیریت هوشمند بیماری عروق کرونر قلب باید ادامه یابد. کرونا باید از دستورالعمل های بهداشتی ناتمام مانند پوشیدن ماسک پیروی کند.