زرگامی: ۴۰۰ مسافر کشته شده باید برگردند
وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی تصریح کرد: امیدوارم هر عالی از طرف ها ورزش های شخصی را به طور رضایت بخشی رئوس مطالب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانم این مشکلات را در کابینه هر دو وزیر مربوطه مطرح کنم. هم افزایی بدون شک یکی از است دستاوردهای این ستاد بود.