رژیم صهیونیستی در تأثیر حمله الاقصی به نابودی نزدیک شده است.این رژیم روز شنبه همراه خود صدور ادعا ای تایید کرد کدام ممکن است جنایت فعلی رژیم صهیونیستی عمق ناامیدی آن را در برابر این از دوام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش جدید فلسطینی ها آرم می دهد.

حمله وحشیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکارانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مسجد الاقصی در قدس اشغالی آرم دهنده عمق استیصال این رژیم در مقابله همراه خود از دوام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس اجتناب کرده اند عملیات شهدای کودکان دلیر فلسطینی است. استبداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز».

این ادعا می افزاید: شورش جدید کودکان فلسطین به جهانیان آرم داد کدام ممکن است از دوام اسلامی آنها قدرتمندتر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کابوسی برای اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان آن در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج تغییر شده است.

حمله وحشیانه به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت این وضعیت مقدس در ماه رمضان بی‌تردید رژیم اشغالگر را در یک واحد قدمی نابودی شخصی قرار داده است.

{در این} ادعا اجتناب کرده اند گروه جهانی، نهادهای حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی درخواست شده است شده {است تا} به توقف تجاوزات اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند افراد بی ضرر فلسطین کمک کنند.

۴۱۹۴ ** ۱۴۲۴