روحانی ارشد: وجود صنعت هسته ای در موجود در ایران منصفانه حق مشروع استصدیقی در خطبه دوم شخصی به مذاکرات وین ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس معظم انقلاب اسلامی بر عدم اعتقاد طرف مقابل، تهیه کنید ضمانت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها تأکید کردند.

وی همراه خود ردیابی به نامه جدیدترین نمایندگان مجلس ایران به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه مقامات در پی هماهنگی بالقوه در مذاکرات وین اجتناب کرده اند مقامات درخواست شده است است تضمین های ملموسی اجتناب کرده اند آمریکا بدست آمده تنبل، خاطرنشان کرد: مطالبات نمایندگان کاملاً یکسان درخواست شده است افراد است. مطالبه گر خواهید کرد می خواهید.

آخوندی همراه خود ردیابی به اینکه نشاط هسته ای یکی اجتناب کرده اند ضروریات دنیای در لحظه است، خاطرنشان کرد: نشاط هسته ای اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در بخش پزشکی کاربرد فراوانی دارد، اجتناب کرده اند این رو تصرف این صنعت حق شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی ماست.

صدیقی همراه خود احترام اجتناب کرده اند مقامات رئیسی کدام ممکن است راه رفع مشکلات افراد را به نتایج مذاکرات وین ربط نداده است، تاکید کرد: هدف اصلی مقامات بر تعمیر مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنثی سازی تحریم هاست.

۳۲۶۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت