روایت پدر ورزشکاری که با خواهران منصوریان دعوا کرد/دختر و همسرم را کتک زد


ماجرای دعوای پدر این ورزشکار با خواهران منصوریان

احسان ده پهلوان، پدر چهار فرزند، متاهل و سه دخترش. دو دختر همدانی در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان شرکت کردند. به دلیل این درگیری، او بدون دلیل کنار گذاشته شد.

در مورد چگونگی وقوع این درگیری، من این را می دانم زیرا مردان از ورود به مسابقات زنان منع می شوند، در حالی که زنان از ورود به سالن هایی که زنان زیادی در آن حضور دارند ممنوع هستند.

در این هنگام دختری به سمت من دوید و گفت عمو لا. پشت سالن آکادمی بود که زن و دخترت (تیام ده پهلوان) را به قتل رساندی. تیام دختر ووشوکار من در رده نوجوانان بود که در این مسابقات شرکت نکرد و فقط به همراه خواهرانش حضور داشت. متأسفانه صدیقه ماریا (مربی ووشو) و شاگردانش برای اعتراض به او حمله کردند. همسرم هم وقتی دخترم را بلند کرد مرا زد.