رقبا مقامات همراه خود بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف ناپایدار سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به قطعه سازان


/ بی نظیر / دبیر صفحه بحث قطعه‌سازان: اقتصاد نحوی هدف مهاجرت سرمایه‌های ایرانی است.

دبیر صفحه بحث سازندگان فراهم می کند یدکی ایران، تکرار تخصص تلخ ناپایدار سرمایه به طور قابل توجهی در دهه های فعلی را ناشی اجتناب کرده اند اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام دولتی ملت از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است ناپایدار سرمایه ایران عامل جدیدی نیست. این نمایندگی ها شکسته نشده خواهند داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگران ایرانی را توسل به خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دیروز خواندم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مدیران صنعت خودرو کسب اطلاعات در مورد او توییت کرده است تکرار تخصص تلخ ناپایدار اجتناب کرده اند پایتخت ایران به ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار به امارات تنظیم کنید

به مشاوره این پرانرژی صنعت خودرو، حاضر رهن ۱۰ ساله همراه خود درآمد ۱ نسبت، پس انداز مالی پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشوق ها، تاکتیکی است کدام ممکن است امارات برای توسل به قطعه سازان ایرانی به کار خواهد گرفت.

دبیر صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بندی قطعه سازان ایران در {پاسخ به} این موضوع اظهار داشت: توسل به سرمایه ایران توسط امارات موضوع جدیدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دهه های فعلی همواره امتحان شده برای توسل به سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگران ایرانی اجتناب کرده اند ایران {بوده است}. به امارات، این تنها به صنعت قطعه سازی محدود نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند ایرانیان {در این} سال ها در بخش های مختلف مالی، اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی {در این} ملت کرده اند.

مازیار بیگلو در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارسی خودرو، همراه خود ردیابی به اینکه اولین مکان تعطیلات ناپایدار پایتخت ایران در دهه های فعلی همواره امارات متحده عربی، دبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه خلیج فارس {بوده است}، خاطرنشان کرد: در گذشته اجتناب کرده اند ترکیه، مالزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای بی طرفانه مشترک المنافع. باید ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی برای توسل به سرمایه ایرانی باشد. کشورهای عربی بخش خلیج فارس اولین مکان تعطیلات ایرانیان در زمینه های مختلف برای بوده اند، به همین دلیل این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه شده توسل به قطعه سازان ایرانی موضوع جدیدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خاص {بوده است}. تنها امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تمامی کشورهای اتحادیه اروپا در جستجوی توسل به سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل ها برای توسل به سرمایه گذار هستند.

وی تاکید کرد: بعد از همه این پوشش مالی صحیحی برای هر کشوری است کدام ممکن است چنین شرایطی را برای توسل به سرمایه گذار خارجی متعهد شدن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل این موضوع تنها در کشورهای بخش خلیج فارس نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اکثر کشورهای CIS این تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل ها موجود است. با این حال ضرر اینجا است کدام ممکن است وقتی اجتناب کرده اند پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه های بومی در ملت ما {به درستی} استفاده نمی شود، در واقعً کشورهای تولید دیگری دنیا همراه خود حاضر پیشنهادهای صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ملاحظه این سرمایه ها را توسل به خواهند کرد.

به مشاوره بیگلو، روزی کدام ممکن است نتوانیم اجتناب کرده اند دارایی هایی معادل نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن {به درستی} استفاده کنیم، کشورهای تولید دیگری اجتناب کرده اند نعمت های ما استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به نفت، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات فولادی تغییر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند درآمد آنها به این ملت ها می رسد.

دبیر صفحه بحث سازندگان عناصر یدکی افزود: با اشاره به سرمایه انسانی، پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی هم همینطور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی اجتناب کرده اند سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجار خانه {به درستی} استفاده نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط صحیح برای او یا او فراهم نمی شود، اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید موانعی کدام ممکن است تحمیل می کنند در همه زمان ها موجود است. تنظیم توسط مقامات، مقامات همراه خود بخش شخصی رقبا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است عالی سرمایه گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرین شخصی سرمایه شخصی را به جایی برساند کدام ممکن است راهی پیدا کند به سادگی ورزش تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد معقولی داشته باشد.

بیگلو خاطرنشان کرد: به همین دلیل ناپایدار سرمایه عامل جدیدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال‌هاست کدام ممکن است در ایران موجود بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال‌های قبلی به حدی {بوده است} کدام ممکن است اگر تعدادی از قطعه ساز در امارات سرمایه‌گذاری کنند، تنظیم چندانی در آن تحمیل نمی‌شود. این الگو.”

مازیار بیگلو

اصلاح پوشش های مالی مقامات ها؛ درسی برای دولتمردان ایران

وی افزود: هر کشوری بر ایده پوشش های مالی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای نیازها خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شده، تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلاتی را به صورت لحظه ای هر دو دائم برای توسل به سرمایه گذار در تذکر خواهد گرفت کدام ممکن است در برابر این این امر انصافاً خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند . جبهه.. برای توسل به سرمایه خارجی باید اجتناب کرده اند این گونه پوشش ها درس بگیریم.

بیگلو کسب اطلاعات در مورد عملکرد یارانه‌های دولتی در جلوگیری اجتناب کرده اند ناپایدار سرمایه‌های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگران خانه اظهار داشت: در بحث یارانه‌های دولتی در نظر گرفته شده می‌کنم ما اینگونه هستیم کدام ممکن است به خوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدی ممکن است برای شخصی امیدی نداریم. ما امیدی به حمایت مقامات نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع همانطور که صحبت می کنیم مطرح نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال هاست کدام ممکن است این حمایت به خریداران خانه حاضر نشده است.

عملکرد مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد دیکتاتوری در ناپایدار سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگران ایرانی

وی اظهار داشت: آسان ترین اتفاقی کدام ممکن است ممکن است برای حمایت اجتناب کرده اند خریداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگران شخصی بیفتد اینجا است کدام ممکن است مقامات شخصی را اجتناب کرده اند صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد خارج تنبل، از به همان اندازه روزی کدام ممکن است بخش شخصی باید رقبا تنبل. همراه خود دولتی کدام ممکن است پول، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات دارد، نتیجه مشابه است.

بیگلو در طولانی مدت همراه خود خاص اینکه بهترین ضرر همانطور که صحبت می کنیم ملت ما اقتصاد دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستوری است، تصریح کرد: در صورت تعمیر این ضرر، تمامی مشکلات، سبدها قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط کلان مالی برای ساخت، ورزش های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سرمایه در ملت موجود است. روی حیله و تزویر گیری ملت رفع می تواند.

خبرنگار: زهرا حریری