رضایت اجتناب کرده اند هیکل چگونه نسبت به هیکل شخصی بافت بهتری داریم؟


هر شخص خاص در هیکل شخصی ایرادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی دارد کدام ممکن است پذیرش آن {برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی دردسر است. وزن بیش از حد هر دو کم، خیلی مختصر هر دو خیلی بلند، آسیب های بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بخشی اجتناب کرده اند مسکن انسان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس درست نیست. با این حال امروزه متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی به طور قابل توجهی خانمها اجتناب کرده اند هیکل شخصی غمگین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نارضایتی جنبه های مختلف مسکن آنها را خرس تاثیر قرار داده است. سپس به دیجی کالا مگ بپیوندید به همان اندازه همراه خود هم بیاموزیم کدام ممکن است چگونه هیکل شخصی را تا حد زیادی دوست داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را همراه خود تمام نقص هایشان روبرو شویم.

نارضایتی اجتناب کرده اند هیکل چقدر شایع است؟

خواهید کرد قابل دستیابی است اجتناب کرده اند آن دسته افرادی باشید کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیکل شخصی متنفر هستند هر دو شاید دوست دارید مشخص باشید. در ایران تحقیقات در عمق ای با اشاره به میزان رضایت اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند هیکل شخصی انجام نشده است، با این حال در آمریکا تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است ۸۴ سهم اجتناب کرده اند خانمها دیر یا زود اجتناب کرده اند مسکن شخصی نارضایتی اجتناب کرده اند هیکل شخصی را تخصص کرده اند.

این آمار درگیر کننده است از نارضایتی فیزیکی ممکن است جنبه های مختلف مسکن اشخاص حقیقی را خرس تاثیر قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به نفس خانمها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

آموزش داده شود اینکه بدنمان را دوست داشته باشیم در حالی کدام ممکن است واقعا اجتناب کرده اند آنها متنفریم کار سختی است. این تحت هیچ شرایطی سرراست نیست کدام ممکن است تبلیغ تبدیل می شود. ساده باید همراه خود کمکی کدام ممکن است به دیگران می کنید، سنجیده تر باشید.

چگونه هیکل شخصی را تا حد زیادی دوست داشته باشیم؟

بدن را راضی کند

می توانید این تعدادی از قدم را بردارید به همان اندازه رضایت جسمانی را تخصص کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اجتناب کرده اند آن متنفر نباشید. همراه خود تحویل داد زمان، متوجه خواهید شد کدام ممکن است همه عامل برای شما ممکن است سرراست تر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت بهتری نسبت به هیکل شخصی دارید.

۱. اختصاص داده شده به اصلاح باشید

وقتی به این نتیجه می رسید کدام ممکن است باید طرز در نظر گرفته شده شخصی را اصلاح دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل شخصی را تا حد زیادی دوست دارید، نشان می دهد که استراتژی اصلاح را برای افزایش رضایت هیکل شخصی تحریک کردن کرده اید. به معنای واقعی کلمه هستند، تحقق بخشیدن اینکه طرز در نظر گرفته شده اشتباهی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در اصلاح آن هستید نشان می دهد که در نیمه راه گذشت اید.

اولین قدمی کدام ممکن است باید {برای تغییر} طرز در نظر گرفته شده با اشاره به هیکل شخصی بردارید، اختصاص داده شده شدن به اصلاح است. ابتدا باید بپذیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپذیرید کدام ممکن است همراه خود هیکل شخصی اتصال عقب کشیدن دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهید آن را به حداقل یک اتصال مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده تغییر کنید. همراه خود پذیرش اصلاح، پیمودن مسیر برای شما ممکن است سرراست تر احتمالاً وجود خواهد داشت.

۲. علل نارضایتی اجتناب کرده اند هیکل را خاص کنید

اجتناب کرده اند شخصی بپرسید چرا می خواهید اندامی مشخص داشته باشید؟

اکثر مردمان دوست دارند به نظر می رسد شخصی را اصلاح دهند به همان اندازه اشخاص حقیقی بیشتری آنها را دوست داشته باشند. این اشخاص حقیقی معتقدند از گرفتن ظاهری خاص باعث شهرت تا حد زیادی آنها شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شهرت تا حد زیادی آنها در گروه تبدیل می شود.

این مفهوم قابل دستیابی است طی سال‌ها به فرآیند‌های مختلف در رسانه‌ها به بازار عرضه شده است باشد کدام ممکن است اگر امتحان کنید عملکرد‌های خاصی بیندازید، تا حد زیادی محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد قرار می‌گیرید. با این حال همه این بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم ها بی وفا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت مسکن نیست. از گرفتن ظاهری خاص کدام ممکن است در مجلات سبک تبلیغ تبدیل می شود باعث نمی شود مسکن شادتری داشته باشید.

علاوه بر این این، از گرفتن ظاهری خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازار عرضه شده است باعث نمی شود کدام ممکن است کسی تا حد زیادی خواهید کرد را دوست داشته باشد. امتحان کنید عزیزانتان بیندازید. اکثر آنها ظاهری روال دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است همراه خود لکه هایی در کنار باشند. با این حال خواهید کرد اهمیتی نمی دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند ته دل دوست دارید.

در گذشته اجتناب کرده اند اینکه بدنت را دوست داشته باشی، باید طرز فکرت را عوض کنی کدام ممکن است اگر ظاهرم ایراد داشته باشد، ناراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراضی می شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد ملاحظه قرار {نمی گیرم}. برای ادراک این موضوع کافی است ببینید کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند سلبریتی های در سراسر جهان کدام ممکن است جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً ظاهر می شوند همچنان مورد خیانت قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل دستیابی است تنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراضی باشند.

بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است به نظر می رسد انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد زنگ تضمین کننده مسکن شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی نیست، کمتر تمایل دارید به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندام شخصی را به استانداردهای دنیای امروزی برسانید. کم کم استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت جسم به مسکن خواهید کرد برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به نفس کشف می کنید.

بعد از همه {فراموش نکنید} کدام ممکن است این بدان معنا نیست کدام ممکن است برتری مشخصی بر مقدمه نژاد هر دو قومیت {وجود ندارد}. متأسفانه ما در جهان وطنی مسکن می کنیم کدام ممکن است این عناصر فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً اخلاقی بر نحوه انتخاب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار اشخاص حقیقی تأثیر می گذارد. با این حال این نباید به هیکل خواهید کرد آسیب برساند به همان اندازه این مفهوم آل های بی وفا را برآورده تدریجی.

اصلاح به نظر می رسد هیکل به همان اندازه روزی کدام ممکن است در راستای مسکن مفید خواهید کرد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر بدنی، روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پولی برای شما ممکن است امکان پذیر باشد، فوق العاده خوشایند است، با این حال اگر به مشکلی تغییر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید از یک راه یا دیگری فشار روانی ارائه می دهیم وارد شود. ، مسکن را برای شما ممکن است دردسرساز می تدریجی.

به طور معمول است نمی توان به این آرمان های تصمیم گیری شده برای همه کف دست کشف شد. خواه یا نه هیکل ما ناتمام است هر دو این مفهوم آل ها خطا رئوس مطالب شدند؟ غیر از امتحان شده برای توافق همراه خود سیستمی کدام ممکن است خواهید کرد را نسبت به ظاهرتان ظریف می تدریجی، طرز در نظر گرفته شده شخصی را اصلاح دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای شخصی را تصمیم گیری کنید.

۳. هیکل دیگران را انتخاب کردن نکنید

برای اینکه هیکل شخصی را دوست داشته باشید، ابتدا باید یاد بگیرید کدام ممکن است اجتناب کرده اند انتخاب کردن دیگران بر مقدمه عملکرد های فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل آنها کف دست بردارید. وقتی با اشاره به غایات دیگران انتخاب کردن می‌کنید، این پیام را به آن است شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودتان می‌دهید کدام ممکن است عملکرد‌های فیزیکی یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین استانداردها برای سنجش قطعا ارزش آن را دارد اشخاص حقیقی است. آن را به فعلی شخصی رها کنید. خواهید کرد با بیرون ملاحظه به نقص های بدنی شخصی لایق پذیرفته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست از گرفتن هستید. دیگران قطعا ارزش آن را دارد پذیرش را دارند.

۴. جامعه های اجتماعی شخصی را اسکن کنید

اجتناب کرده اند هر گونه محتوایی کدام ممکن است باعث تبدیل می شود بافت بدی نسبت به هیکل شخصی تحمیل کنید، . اگر افرادی مربوط به بازیگران، اشخاص حقیقی ستاره فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانندگان همراه خود اندام متعادل را دنبال کنید، به مرور زمان بافت بدتری نسبت به هیکل شخصی خواهید داشت. در ابتدا قابل دستیابی است در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است پیروی اجتناب کرده اند عالی بازیگر انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسندیده ضرری ارائه می دهیم وارد نمی شود، با این حال روزی کدام ممکن است به نظر می رسد بی نقص او همه وقت جلوی توجه خواهید کرد باشد، اعتقاد به نفس خواهید کرد کم کم ضعیف تبدیل می شود.

عالی روز وقت بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید {چه کسی} را دنبال می کنید. خواه یا نه پست های آنها در وب های اجتماعی ربطی به اجتناب کرده اند کف دست دادن مسکن خواهید کرد دارد؟ خواه یا نه همراه خود دیدن عکس های آنها بافت خوبی ارائه می دهیم می دهد هر دو بافت بدی نسبت به بدنتان تحمیل می تدریجی؟

انفال هر صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکانتی جاری خواهید کرد را خطرناک می تدریجی.

۵. صفحات مفید را دنبال کنید

شبکه های اجتماعی

غیر از صفحات مخرب، صفحاتی را دنبال کنید کدام ممکن است در آن اجسام دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال دیده تبدیل می شود. متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در وب های اجتماعی سعی دارند تصویر دقیق تری اجتناب کرده اند اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد اشخاص حقیقی روال به حاضر بگذارند. این واقعیت را بپذیرید کدام ممکن است همه افرادی که در احاطه خواهید کرد مسکن می کنند درست نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر مردمان روال همراه خود عملکرد های متفاوتی مسکن می کنند کدام ممکن است قابل دستیابی است همراه خود استانداردهای سبک تکامل نداشته باشد.

مسکن دقیق همراه خود اعضای مفهوم آلی کدام ممکن است در وب های اجتماعی می بینید مشخص است. صفحاتی کدام ممکن است این واقعیت را ارائه می دهیم آرم می دهند را دنبال کنید.

۶. هیکل شخصی را بشناسید

برخی اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیوبی کدام ممکن است در هیکل شخصی دارید قابل رفع است. کافی است هیکل شخصی را بشناسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه برخورد دقیق همراه خود آن را یاد بگیرید. شناخته شده به عنوان مثال، می توانید برای رفع متعدد اجتناب کرده اند علل جوش ها به دکتر مراجعه کنید. هر دو می توانید همراه خود برای مشاوره متخصص مصرف شده رژیم غذایی کت و شلوار همراه خود هیکل شخصی بگیرید.

برای نتیجه گیری آرمان های دنیای سطح مورد نیاز نیست شخصی را عذاب دهید، با این حال همراه خود کمک پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم می توانید همراه خود ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری شخصی به بهتر از مدل اجتناب کرده اند شخصی تغییر شوید. چیزی کدام ممکن است باید بدانید اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند خودتان پیش بینی زیادی نداشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} همراه خود ملاحظه به قابلیت بدنتان بیشتر اجتناب کرده اند روز قبل از امروز باشید.

پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست از گرفتن هیکل به معنای نادیده تکل مشکلات قابل رفع نیست. این ساده نشان می دهد که خواهید کرد به همان اندازه آنجا کدام ممکن است می توانید اجتناب کرده اند خودتان پیش بینی دارید.

۷. {هر روز} عالی کار خوشایند برای هیکل شخصی انجام دهید

رفتار کنید {هر روز} عالی کار خوشایند برای هیکل شخصی انجام دهید به همان اندازه بافت بهتری داشته باشید. این اراده استفاده اجتناب کرده اند ماسک صورت، انجام بازی، ماساژ صورت، کف دست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره باشد. هدف اینجا است کدام ممکن است {هر روز} برای مدتی بافت خوبی نسبت به هیکل شخصی داشته باشید.

۸. کارهای مختلف انجام دهید

برای افزایش رضایت هیکل شخصی هیکل شخصی را همراه خود کارهای جدید به مشکل بکشید به همان اندازه به بالقوه های آن پی ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی عکس اجتناب کرده اند آن را ببینید. برای مثال، نوع جدیدی اجتناب کرده اند بازی را بررسی کنید به همان اندازه بازی مورد کنجکاوی شخصی را پیدا کنید. حتی می توانید عالی رژیم غذایی جدید را برای مدتی بررسی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقب آن را روی هیکل شخصی تفسیر کنید.

۹. انجام بازی

تمرین

اگر تمرینات در این سیستم روزانه خواهید کرد قرار ندارند، حتما آنها را در این سیستم شخصی بگنجانید. بازی ممکن است متعدد اجتناب کرده اند مشکلات هیکل مربوط به {اضافه وزن} هر دو وضعیت نامناسب را اصلاح تدریجی. علاوه بر این این، بازی ارائه می دهیم بافت شادابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت می دهد. رضایت اجتناب کرده اند هیکل جستجو در همین بافت لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط است.

۱۰. برای لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت شخصی بازی کنید

بازی فواید زیادی برای سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه هیکل دارد. با این حال این ورزش نباید وسواسی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید آن را خرس فشار انجام دهید. بازی باید همراه خود هدف بیشتر، مفید تر، شادتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بخش تر انجام شود.

به معنای واقعی کلمه هستند، بازی باید فرم تحسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت برای سلامت جسمانی خواهید کرد باشد، ۹ وسیله ای برای حضور در هدفی کدام ممکن است نمی توانید به آن است برسید. اگر به بازی همراه خود این دید به نظر می رسید کنید کدام ممکن است چیزی است کدام ممکن است خواهید کرد را شادتر می تدریجی، به هیچ وجه اجتناب کرده اند این کار تخلیه نمی شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشاری برای این کار بافت نمی کنید.

۱۱. محافظت صحیح را محدوده کنید

به طور معمول است روزی کدام ممکن است در قسمتی اجتناب کرده اند هیکل شخصی ضرر داریم، آگاهانه هر دو بیهوش سعی می کنیم آن را به فرآیند های مختلف بپوشانیم به همان اندازه اجتناب کرده اند دید دیگران خارج شود. این بار هنگام کسب لباس به لباس هایی در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است تا حد زیادی خواهید کرد را راضی می تدریجی؟ همراه خود هیکل شخصی شناخته شده به عنوان عالی تأثیر هنری ارزشمند رفتار کنید. بهتر از لباس ها را بپوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حمل لباس هایی کدام ممکن است دوست دارید نترسید. همراه خود تزئین کردن خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستنی، این پیام را به دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خودتان می رسانید کدام ممکن است این هیکل برای ممکن است مفید است.

۱۲. کشتی همراه خود مشکلات وزنی

چاقی

مشکلات وزنی هر دو فوتوفوبیا به معنای ترس هر دو انزجار اجتناب کرده اند اضافه وزن شدن، {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی است. {اضافه وزن} خطر ابتلا به متعدد اجتناب کرده اند {بیماری ها} را افزایش می دهد. اگر اضافه وزن هستید، باید برای افت پوند امتحان شده کنید. با این حال {فراموش نکنید} کدام ممکن است افت پوند عالی شبه اتفاق نمی افتد. برای حضور در وزن مفهوم آل باید زمان زیادی را صرف بازی، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی کنید. با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است به نتیجه برسید، برای مدت زمان بسیار طولانی اضافه وزن خواهید بود.

{در این} مدت نباید نسبت به هیکل شخصی بافت بدی داشته باشید. هیکل خواهید کرد {هر روز} اصلاح می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیلو اضافی ساخت شده در کل سال ها عالی شبه اجتناب کرده اند بین نمی رود. صبر کنید و ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص باشید کدام ممکن است در دراز مدت نتیجه امتحان شده شخصی را {خواهید دید}.

۱۳. جلوی آینه ورزش کنید

برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی {به دلیل} نقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات هیکل اجتناب کرده اند دیدن اندام شخصی اجتناب می کنند. با این حال {فراموش نکنید} کدام ممکن است دوست از گرفتن بدنتان عالی شبه اتفاق نمی افتد. خواهید کرد باید روزانه برای مدت زمان بسیار طولانی ورزش کنید. {هر روز} تعدادی از دقیقه جلوی آینه بایستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل شخصی را تماشا کنید.

به همان اندازه روزی کدام ممکن است همراه خود هیکل شخصی بافت راحتی نکنید، نمی توانید بافت خوبی نسبت به آن است داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت خوشایند را به دیگران منتقل کنید. پس ابتدا هیکل شخصی را بپذیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر دیدن آن نباشید.

نتیجه

برای اینکه بافت مثبتی نسبت به هیکل شخصی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت برداشتن اجتناب کرده اند هیکل شخصی را تخصص کنید، ابتدا باید عالی واقعیت را برای شخصی بپذیرید. هیکل خواهید کرد همراه خود تمام عملکرد ها، عیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه هایش هویت خواهید کرد را خاص نمی شود. بپذیرید کدام ممکن است همه مردمان دنیا نقص هایی در هیکل دارند کدام ممکن است برخی دیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نامرئی هستند.

برای از گرفتن بافت سازنده نسبت به هیکل شخصی بازی کنید، برای رفع مشکلات اساسی امتحان شده کنید، استانداردهای شخصی را داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است نمی توانید شخصی را به استانداردهای تصمیم گیری شده در دنیای بلافاصله نزدیک نکنید. الزامات قابل دستیابی است طی تعدادی از سال به طور درست اصلاح کنند.

تأمین: Mindbodygreen