راهکار مجلس برای جلوگیری اجتناب کرده اند صنوبر حقوق های نجومی
کلیه تجهیزات های مشمول قوانین بودجه موظفند کلیه پرداختی های قانونی به کارمندان را به صورت ماهانه (دریافتی) به صورت ماهانه گزارش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود هرگونه سند تولید دیگری (فیش) همراه خود هر سند غیر قانونی تلقی تبدیل می شود.