رانت خواران ایران را تصرف کرده اند – نبأ نیوز


افراد استرس ندارند، امیدی ندارند… حکومت همراه خود آجیل بی تخصص ارزش حکومت را بالا می برد… هر چقدر هم کدام ممکن است پرسیدم چرا رد صلاحیت شدم جوابی نگرفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر نفهمیدم. چرا او جدا گذاشته شد

به گزارش خبرآنلاین، سال ۱۴۰۰ روزی به بالا رسید کدام ممکن است تنظیم رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ملت نتوانستند گره های مشکلات توده های افراد را رفع کنند به منظور که گویی در آنجا هستند، همچنان گرفتار دردسرهای طاقت فرسایی شدند. هیچ راهی برای شکست دادن آن وجود نداشت!

در واقع نکته ای کدام ممکن است باید به آن تمرکز کرد اینجا است کدام ممکن است فاجعه در چهل سال قبلی اجتناب کرده اند دولتی به دولتی تولید دیگری منتقل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است این پرس و جو مطرح شود کدام ممکن است چه کمبودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه الزاماتی {برای حفظ} مشکلات موجود است. ?

محمد الغرازی کدام ممکن است وزیر نفت در مقامات درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر پست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلگراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن در مقامات سازندگی بود، معتقد {است تا} روزی کدام ممکن است رانت خواران بر پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این روابط اجتماعی مدیریت داشته باشند، می توان وجود داشته باشد. امیدی به اصلاحات نیست

این سرزنده سیاسی کسب اطلاعات در مورد علل اساسی کاستی های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این راهکارهای کارآمد برای حرکت ملت اجتناب کرده اند شرایط روی حیله و تزویر کنونی به سوی اوقات فراغت صحبت کرد کدام ممکن است در یکپارچه می خوانید:

افراد روز {به روز} همراه خود مشکلات بیشتری گذراندن هستند. ضرر کجاست، ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت چیست کدام ممکن است گره رزق را رفع نشدنی کرد؟

چون آن است {به درستی} ردیابی کردید وضعیت افراد جدی تر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است باید همراه خود این واقعیت جدا بیاییم کدام ممکن است مقامات های ما {نمی توانند} مشکلات حال را رفع کنند. ۹ تنها مشکلات کاهش نمی یابد، اما علاوه بر این متعهد شدن برخی انتخاب ها خطا استرس بیشتری را به محله وارد می تدریجی. مثلاً آقایان انتخاب گرفتند کدام ممکن است تولید دیگری پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی را به داروها اختصاص ندهند، این دلیل است است کدام ممکن است افراد حتی برای معامله با آن پول نقد هم {نمی توانند} بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگواری برای کل نظام است.

جلب توجه اینکه مسئولان به صراحت گفتن کردند کدام ممکن است {نمی توانند} ۴۲۰۰ تومان برای مایحتاج کلی اختصاص دهند. در چنین شرایطی، اقشار ضعیف فشار مضاعفی را متحمل خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی‌ها امیدی به اصلاح ندارند.

خواهید کرد سابقه مدیریت در مقامات نوزده دهه شصت دارید. چگونه در کل درگیری همراه خود وجود بسیاری از سبدها خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان توانستید به همان اندازه حدودی نیازهای افراد را برآورده کنید؟

درک ممکن است اینجا است کدام ممکن است مقامات های پس اجتناب کرده اند نوزده دهه شصت از نزدیک تحمل تأثیر رانت سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتماعی قرار گرفته اند. یعنی رانت خواران در مقامات ها تأثیر می گذارد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را توسط دست گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را گرفتند.

با این حال در مقامات موسوی علیرغم شرایط سختی کدام ممکن است بر ملت تحت سلطه بود، جایگزین کسب علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات به رانت خواران داده نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو امکان حضور در تجهیزات های دولتی به آنها داده نشد. این دلیل است علیرغم حاوی شدن در شرایط جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای مختلف مقامات موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت مدیران احترام شخصی توانست ملت را در آن شرایط روی حیله و تزویر اداره تدریجی، مثلاً قیمت دلار اجتناب کرده اند ۶۰ فراتر نمی سر خورد. تومان. با این حال پس اجتناب کرده اند آن مدت نرخ دلار اجتناب کرده اند ۱۵۰ تومان به ۴۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به سه هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ هزار تومان رسید. به همان اندازه همین جا خبر ۲۰۰۰۰ دلاری ممکن است افراد را شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی تدریجی! این نماد دهنده تسلط رانت خواران بر توانایی است. همراه خود ردیابی به اینکه مقامات ها تولید دیگری {نمی توانند} اجتناب کرده اند شر رانت خواران خلاص شوند متعاقباً می توان به این نتیجه رسید کدام ممکن است سبدها رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت روز {به روز} تا حد زیادی احتمالاً وجود خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ۹ شرقی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ غربی. یعنی اگر حکومت تکیه کن به شرق هر دو غرب باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن معامله با به بنیان جمهوری، رویدادها بی پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت طلب بر امور مسلط شوند، نتیجه شبیه به تبدیل می شود کدام ممکن است {در این} چهل سال دیدیم. وضعیت روز {به روز} جدی تر تبدیل می شود. متعاقباً می توان نتیجه گرفت کدام ممکن است مقابله همراه خود رانت خواران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت خواران خارجی یادآور انگلیس، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه امری حیاتی {است تا} بتوانیم مسیر رشد، پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق اوقات فراغت را به کل محله تخصص کنیم. مورد توجه قرار گرفت! اجتناب کرده اند مشروطه به همان اندازه سال ۵۷ کدام ممکن است افراد به جمهوری اسلامی گفتند «۹ شرقی ۹ غربی»، تقریباً ۲۰۰ سال تخصص داشتند کدام ممکن است توانایی سیاسی نباید تحمل تأثیر پوشش خارجی قرار گیرد. یعنی افراد برای نتیجه گیری این مانترا مشروطه ۳۰ خرداد، ۱۵ خرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان ۲۲ بهمن را تحمیل کردند. بعد اجتناب کرده اند انقلاب همراه خود آغاز درگیری، حدود ۲۴۰ هزار شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار جانباز عرضه گرفت به همان اندازه عبارت «خاور نزدیک» جا بیفتد.

جاری اگر توانایی سیاسی خدای ناکرده بپذیرد کدام ممکن است منصفانه توانایی خارجی اجتناب کرده اند شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب بخواهد امور ملت را توسط دست بگیرد، بی شک افراد زیر فشار سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی خواهند بود. برای اینکه همراه خود چنین وضعیتی مواجه نشویم، پاسخگویی انتخابات بر عهده افراد باشد به همان اندازه بتوانند به کاندیدای مشخص شده شخصی رای دهند به همان اندازه نامزدهای توتالیتر تحمیلی. در کل چهل سال قبلی، بدون در نظر گرفتن گروه‌های سیاسی همراه خود سازوکارهای غیرمنطقی بر افراد مسلط شوند، ۹ تنها اتفاق مثبتی رخ داده، اما علاوه بر این فضای سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع مالی روی حیله و تزویر‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده‌تر شده است.

انجام مقامات سیزدهم در سال ۱۴۰۰ را چگونه تعیین مقدار می کنید؟

در گذشته اجتناب کرده اند {پاسخ به} این پرس و جو بازگشت به می شوم کدام ممکن است هر ۵ دولتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۶۸ روی کار آمده اند شخصی را انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظ خوب ارزش های رژیم راه اندازی شد کرده اند. با این حال به جای آن اینکه خدمت به افراد را در انتخاب قرار دهند، تا حد زیادی برای جریان سیاسی خودشان حرکت کردند. چون آن است در همه این مقامات ها، پس اجتناب کرده اند پیروزی در انتخابات، همه مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران دولتی در مقامات در گذشته برکنار می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها آنها برای انتخاب گیری به نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگان های مختلف دولتی تزریق می شوند.

اکثریت اینها گروه ها، امور ملت را به روی کسانی می بندد کدام ممکن است ذهنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی اداره امور ملت را ندارند. ویژه به ویژه مقامات آقای رئیسی کدام ممکن است در تعدادی از ماه قبلی تمام امتحان شده شخصی را برای تشکیل مقامات اجتناب کرده اند {افرادی که} سابقه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی چندانی ندارند، انجام داده است. اکثریت اینها حکمرانی همراه خود آجیل های بی تخصص در نتیجه افزایش ارزش ها برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کف دست وارد شدن اموال کلی تبدیل می شود. از برای نیروهایی کدام ممکن است تخصص کافی را ندارند ۴ سال اندازه نمی کشد به همان اندازه نرخ تورم را خاص کنند، شرایط اشتغال زایی را خاص کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شوند کدام ممکن است چه نکاتی در بودجه لحاظ شود. بیان نشده نماند در چنین شرایطی ملت اجتناب کرده اند مسیر مناسب خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد اجرای این سیستم هایی خواهیم بود کدام ممکن است با بیرون حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب نوشته شده است.

اجتناب کرده اند این موضوع بگذریم. ربط دادن همه عامل به برجام چه پیامدهایی دارد؟

اگر کسی غذای خدا را در سفره غریب ببیند، خداوند او را عصبانی می تدریجی. به معنای واقعی کلمه هستند ربط دادن همه عامل به پرگام هر دو همراه خود حمایت روسیه علیه ملت ایران است. صدها تاکید می کنم کدام ممکن است هر حکومتی کدام ممکن است در توانایی است باید همراه خود تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل مستقیم افراد، امور را به کف دست شخصی بگیرد به همان اندازه شخصی را مدافع دقیق محله ببیند. چنین امری درهم آمدن است انتخابات در واقع است. به این معنا نیست کدام ممکن است عده ای همراه خود مانترا انقلاب احتمال زیادی برای رای دارند. حکومتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق مبارزات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناحی محدوده شود، بر ایده چیز خوب در مورد جناحی حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل هیچ کاری برای اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری افراد انجام نخواهد داد.

۱۰۰۰۰۰ تومان شهرت برای گرفتن قالب اضافه 😍

تنها همراه خود منصفانه بلیط اتوبوس میلیاردر شوید!!! نمایندگی در امتحان ضرری ندارد

هرکسی را کدام ممکن است در جاده می بینیم شخصی را انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح طلب از آن آگاه است. وقتی همراه خود سران نظام پهلوی بحث می کردم، خودشان را خوب ترین اشخاص حقیقی می دانستند. حالا این می تواند یک عامل است کدام ممکن است همه شخصی را صالح بدانند. جلب رضایت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ادعایی کدام ممکن است افراد همراه خود آن موافق نباشند ادعایی نابود شد است. بر این ایده، در شعب اخذ رأی برای تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری برای نمایندگی در رقبا، باید به این نکته ملاحظه شود کدام ممکن است افراد چقدر درد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه قابلیت ورزش مؤثر را دارند هر دو خیر؟

چه راه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه ای ممکن است محله را به اوقات فراغت مورد نیاز برساند؟

تنها راه شدید تکل آن، خواستار رانت سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی است. در دوران سنتی مثالی همراه خود این مضمون کدام ممکن است «شهری همراه خود ۲ نرخ» ضرر دارد معرفی شده است شده است. اینکه نرخ دلار تدریجی باشد، درآمد موسسه مالی ها اجتناب کرده اند ۴ به همان اندازه ۲۵ نسبت تنظیم نکند، دلار ۴۲۰۰ به کسی نرسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ هزار دلار به کسی نرسد، این ممکن است به ما کمک تدریجی. مشکلات ما را برطرف می تدریجی. برای بدست آوردن به این موضوعات باید مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات دولتی به گونه ای ترتیب شود کدام ممکن است حقوق کلی را بر حقوق شخصی ترجیح دهد. یعنی اگر حاکمیت قوانین، حقوق افراد را بر حقوق افراد انتخاب دهد، ۹ تنها درد اجتناب کرده اند درد کنونی کمتر تبدیل می شود، اما علاوه بر این روز {به روز} اوضاع وخیم تر تبدیل می شود.

با اشاره به پرس و جو آخر چه اتفاقی در سال ۱۴۰۰ افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار خواهید کرد را تحمل تاثیر قرار داد؟

انتصاب نامزدهای سیزدهمین فاصله انتخابات ریاست جمهوری موجی اجتناب کرده اند سوال کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلی را باعث کدام ممکن است ملت شاهد شرایط جدیدی در بخش سیاسی {خواهد بود}. با این حال انتخابات برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جدید روی کار به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم در شرایط کنونی چیزی نیست جز اینکه همه همراه خود جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اوقات فراغت بدون در نظر گرفتن در چنته داریم امتحان شده کنیم. یه اتفاقی برام افتاده کدام ممکن است ادامه دارد نمیدونم چرا

محمد گرازی، اخبار سیاسی، اخبار سیاسی

در سال ۱۴۰۱ برای اینکه بتوانم به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورم خوشحال از کنم، برای کاندیداتوری ریاست جمهوری گزارش عنوان کردم. در واقع شورای نگهبان کدام ممکن است در سال ۹۲ به ممکن است اجازه کاندیداتوری داد، این بار ممکن است را رد کرد. این انتخاب آنها را اجتناب کرده اند حق نمایندگی در انتخابات محروم کرد کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنم هدف قانع کننده ای برای آن نمی یابم. هرچقدر پرس و جو کردم کدام ممکن است چرا رد صلاحیت شدم جوابی نگرفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر هم نفهمیدم چرا رد صلاحیت شدم. این برخورد شورای نگهبان همراه خود ممکن است در روزی بود کدام ممکن است سابقه مدیریتی تمدید شده {در این} مملکت داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع این سیستم ریزی های خوبی برای تعمیر گره هایی کدام ممکن است مسکن را برای افراد روی حیله و تزویر کرده بود داشتم. با این حال یادآور سال ۱۹۹۶، ممکن است ادامه دارد اجازه حضور در انتخابات را نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است گفتم، {هیچ کس} حاضر نشد هدف قانع کننده ای حاضر دهد.