رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خورستان: ضریب مادی بردن تبدیل می شود


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خورستان: ضریب مادی حذف می شود.

MeetNews | امیرحسین نزاری رئیس سمیت در مونتاژ تجزیه و تحلیل قالب تسهیلات بر ایده فاکتور دیجیتال اظهار داشت: همراه خود فرآیند جدید نیازی به حاضر صورتحساب فیزیکی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی موسسه مالی ها نیازی به بدست آمده صورتحساب فیزیکی به همان اندازه گذشته تاریخی تصمیم گیری شده ندارند. پیوند به سیستم استعلام دیجیتال

وی افزود: در جاری حاضر تسهیلات (سرمایه در ورود به) کلیه صنایع درمورد به تامین داروها اولین، توانایی فراهم می کند خانگی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، لاستیک، خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا خودرو تنها پس اجتناب کرده اند استعلام اجتناب کرده اند سیستم بانکی صنوبر تبدیل می شود. فاکتور.” به صورت دیجیتال انجام تبدیل می شود.

نزاری تاکید کرد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین سود های این راه کاهش نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ دارایی ها موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت در صنوبر تسهیلات است.