رئیس: می توان تدابیری متعهد شدن کرد کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ فقر کاملاً وجود نداشت
همراه خود ملاحظه به توانمندی های فعلی ملت می توان همراه خود بسیج پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ اقداماتی انجام داد به همان اندازه امسال فقر کاملاً در ملت وجود نداشته باشد.