دیپلمات: ایران همراه خود وجود تحریم ها همه وقت اجتناب کرده اند افغانستان حمایت کرده است


محمدکاظم سجادپور در کنوانسیون خوب روزه در سراسر جهان “توجه انداز دگردیسی وضعیت افغانستان” کدام ممکن است توسط وسط افغانستان، خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقا (CAMEA) در موسسه تحقیق استراتژیک اسلام آباد (ISSI) در اسلام آباد برگزار شد، بازخورد شخصی را خاص کرد. همکاری همراه خود Friedrich Ebert-Stiftung (FES) در روز دوشنبه.

وی همراه خود توضیح دادن افغانستان شناخته شده به عنوان {پیچیده ترین} گروه جهان، سه امتیاز الف (تصویر)، ب (تعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ج (قطب نما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری) را در حین بحث با اشاره به وضعیت افغانستان مطرح کرد.

وی همراه خود خاص اینکه افغانستان در کل گذشته تاریخی شخصی همراه خود همه مخالفت کرد، افزود کدام ممکن است همه به افغانستان در نظر گرفته شده می کردند، با این حال سه امپراتوری را شکست دادند. یعنی بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا.

سجادپور در یکپارچه ذکر شد کدام ممکن است افغانستان مکانی فوق العاده شلوغ همراه خود بازیگران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران فوق العاده زیادی در کلاس های مختلف اجتناب کرده اند جمله بازیگران جهانی، بازیگران جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران بومی حضور داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: این یعنی سلطه، چه جهانی، چه جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بومی، غیر قابل تصور است.

وی افزود کدام ممکن است {هیچ کس} {نمی تواند} افغانستان را مدیریت تنبل.

این دیپلمات ذکر شد کدام ممکن است حتی طالبان نیز متنوع هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی خاص شخصی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ایدئولوژی واحدی {نمی تواند} در آن گروه مسلط باشد.

این تحلیلگر ذکر شد: به همین دلیل نتیجه اینجا است کدام ممکن است هیچ انجام دادن را نمی توان نادیده گرفت.

۰ سجادپور در دلیل نکته دوم «تعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت» ذکر شد کدام ممکن است اشغال بین‌المللی در ۴ دهه قبلی بر افغانستان یکپارچه داشته است، با این حال ادامه دارد هیچ توازنی در افغانستان نمی‌بینیم. او ذکر شد: “ما باید کمک کنیم به همان اندازه افراد افغانستان را دیکته نکنیم، اما علاوه بر این ملت را متعادل کنیم.”

این دیپلمات خاطرنشان کرد کدام ممکن است توازن سیاسی برای افغانستان فوق العاده حیاتی است.

او ذکر شد کدام ممکن است مشکل بشردوستانه خوب اشکال فوق العاده جدی در افغانستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید همراه خود آن مقابله کنیم.

دیپلمات: ایران با وجود تحریم ها همیشه از افغانستان حمایت کرده است

معاون پیشین وزارت خارجه افزود کدام ممکن است ایمنی افغانستان ۹ تنها برای ملت اما علاوه بر این برای کل جهان حیاتی است. این کارشناس خاطرنشان کرد کدام ممکن است حضور داعش در افغانستان خوب مشکل دقیق است. حتی برخی ملت ها اجتناب کرده اند داعش علیه پاکستان استفاده می کنند.

وی با اشاره به سومین نکته «قطب نما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری» ذکر شد کدام ممکن است طرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه باید نفی شود. وی خاطرنشان کرد: هیچکس را نمی توان نادیده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درس سختی است کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند گذشته تاریخی گرفته ایم.

کاظم سجادپور همراه خود خاص دیدگاه‌های شخصی ذکر شد کدام ممکن است دوجانبه‌گرایی فوق العاده حیاتی است، ایران همواره امتحان شده کرده به همان اندازه همراه خود طالبان اتصال کاری برقرار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کاهش مشکلات کارهای زیادی انجام داده‌ایم. او ذکر شد: “ما میزبان پناهجویان افغان بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران کار بزرگی در زمینه افغانستان انجام داده است.”

این دیپلمات ذکر شد: در حالی کدام ممکن است جهان افغانستان را نادیده خواهد گرفت، ایران به افغانستان ملاحظه دارد. وی ذکر شد ایران به هیچ وجه مرزهای شخصی همراه خود افغانستان را نبسته است.

او ذکر شد کدام ممکن است همراه خود وجود همه تحریم های آمریکا، ایران کارهای زیادی برای افغانستان انجام می دهد.

این دیپلمات قویاً معتقد است کدام ممکن است همکاری های جهان ای مهم تحمیل اجماع با اشاره به افغانستان است. ما باید در زمینه مهاجرت، فاجعه انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل پناهجویان در افغانستان همکاری کنیم.

وی ذکر شد کدام ممکن است این موسسه برای کار با هم تا حد زیادی همراه خود اندیشکده های پاکستانی با اشاره به افغانستان کنار هم قرار دادن است.

۲۷۲ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر @IrnaEnglish دنبال کنید