دیدن پرداخت یارانه؛ آخرین اخبار دولت برای کاتالوگ الکترونیکی
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: دولت موظف است یارانه را به صورت الکترونیکی یا از طرق مناسب دیگر پرداخت کند. دولت طبق معمول در تلاش برای اجرای قانون است اما نمی تواند زیرساخت های مورد نیاز برای تامین کالاهای الکترونیکی را فراهم کند. فرم پرداخت یارانه ثابت خواهد ماند.