دیدن موضع ایران برای پایان دادن به اقدامات غرامت در برجام/ تخت‌وانچی: آمریکا باید تصمیم درستی بگیرد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به رفتار مسئولانه و صبر راهبردی و مقاومت حداکثری ایران برای حفظ توافق هسته ای، گفت: زمانی که آمریکا تصمیم درستی بگیرد، ایران اقدامات غرامت خود را متوقف کرده و برنامه هسته ای خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد. این اقدامات مطابق با توافقنامه ۲۰۱۵ از سر گرفته خواهد شد.