دیدن مانورهای نفس گیر یک جنگنده تایفونیوروفایتر تایفون دو موتور دارد. یک هواپیمای جنگنده اروپایی چند منظوره و چند منظوره که از باله های کانارد و بال های مثلثی استفاده می کند. تایفون توسط کنسرسیومی از شرکت های اروپایی برای برتری هوایی ساخته شده است. سپس، ویدئویی از تمرین یوروفایتر تایفون در ایتالیا را مشاهده خواهید کرد.