دیدن تیم هواشناسی: کانال آب دستکاری شده در امامزاده داوود.
تاجبخش، رئیس گروه هواشناسی – سیل در منطقه امامزاده داوود مشابه سیل شیراز در سال ۱۳۹۶ است. توپوگرافی این بخش با دقت مدیریت می شود زیرا کانال در سال های گذشته دستکاری شده است تا از بارندگی ۲۰ تا ۳۰ میلی متر جلوگیری شود.