دیدار همراه خود مدیرعامل نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اروندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی یوسفی مشاور مردمان اهواز در مجلس شورای اسلامی


دیدار با مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی

MeetNews | به گزارش روابط نهایی نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اروندان، اهواز در ۹ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود آذری مدیرعامل نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اروندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی یوسفی عضو هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور احترام مردمان اهواز در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید او صحبت کرد.

{در این} مونتاژ مدیرعامل نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اروندان همراه خود ردیابی به ماموریت بی نظیر این نمایندگی در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند میادین عظیم نفتی غرب کارون ذکر شد: در جهان غرب کارون بهترین میدان های نفتی جهان است. مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به طور مشترک همراه خود عراق وظیفه نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اروندان را برای دفاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ایمن این ذخایر سراسری مضاعف کرده است.

مهندس آذری الاهواز ذکر شد: توسعه انبساط ساخت شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود میل هایی کدام ممکن است وزارت نفت در مقامات سیزدهم در غرب کارون می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن تا حد زیادی در میادین مشترک نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میادینی کدام ممکن است رشد آنها باقی مانده است تحریک کردن نشده است، امیدواریم همراه خود ملاحظه به شرایط کنونی ملت، بتوانیم {در این} زمینه اقدام کنیم. توجه انداز حضور در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نیازها ساخت روشن است.

وی شکسته نشده داد: همراه خود ملاحظه به مکان جغرافیایی این نمایندگی، یکی اجتناب کرده اند ارکان ورزش نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اروندان، ایمنی اجتناب کرده اند جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن صلح جو ورزش های تجاری همراه خود جو زیست به طور قابل توجهی هور عظیم است. همه عامل درمورد به جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت است. الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه ها {در این} خصوص از به طور مداوم {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت می شوند.”

رویکرد اروندان به نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت ایجاب کرد کدام ممکن است در ساخت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت ملاحظه ویژه ای به رفع مشکلات مردمان شهرها در بخش قدرت نفتی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ما در قالب وظایف اجتماعی تصمیم گیری شده توسط وزارت نفت داریم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سراسری نفت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون کارهای خوبی {در این} زمینه {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً این رویه همراه خود جدید نیز شکسته نشده می تواند داشته باشد.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند مشکل‌های فعلی محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای نیروی انسانی است، از همراه خود ملاحظه به گستردگی بخش‌های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادی این نمایندگی در استان خوزستان، کمبودهایی شبیه اسکان سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مراقبتی صحیح برای کارگران بافت می‌شود.