دیدار انریکه مورا همراه خود مذاکره کننده ارشد کشورمان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، انریکه مورا معاون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده مذاکرات وین کدام ممکن است در تهران به حرکت می برد همراه خود علی باقری مذاکره کننده ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

گفتنی است، {در این} دیدار طرفین در خصوص فینال تحولات مذاکرات لغو تحریم ها در وین تبادل تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موضوعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

مذاکره کننده ارشد کشورمان همراه خود ردیابی به جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده جمهوری اسلامی ایران برای افزایش هماهنگی در وین، تاکید کرد: اگر طرف آمریکایی واقع بین باشد، می توان به هماهنگی رسید.

انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات وین نیز اجتناب کرده اند رایزنی های جدیدترین شخصی همراه خود طرف های تولید دیگری گزارش داد.

اجباری به اشاره کردن است ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی نزدیک باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورا در روزهای بلند مدت یکپارچه می تواند داشته باشد.