دمای هوای استان خوزستان رو به {افزایش است}/ شیوع کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار
نقشه های پیش یابی دمای هوای استان خوزستان اجتناب کرده اند فردا سه شنبه به همان اندازه نوک هفته افزایش خواهد یافت.