دستگیری فرمانده گردان جدید نازی های اوکراین (عکس)
سرگئی دریگا یکی اجتناب کرده اند فرماندهان گردان آزوف اوکراین به اسارت روس ها درآمد.