دستگیرشدگان تا زمانی که به دست عدالت سپرده نشوند آزاد نخواهند شد.


خانواده ها نباید اجازه دهند فرزندانشان در دام تروریست ها بیفتند.

میراحمدی بیان کرد: خانواده های محترم به ویژه کودکان مدرسه ای احتیاط لازم را داشته باشند تا فرزندان آنها و رژیم صهیونیستی در اجرای نقشه های رژیم صهیونیستی در دام پیاده نظام ها نیفتند. ایالات متحده آمریکا.

الحمدلله یکی از مبرم ترین خواسته های امروز مردم این است که مردم مجدانه از تروریست ها جدا شوند و عوامل مخل امنیت شدیدتر باشند. برای برخورد سریع و قاطع. فرجا توانست قاطعانه و به خوبی با آشوبگران مقابله کند. فرجا با ایستادگی قاطعانه صحنه های شکار و کشته شدن دشمن را در نظر گرفت و تحمل کرد و در عرض چند دقیقه گروه با شروع غوغا گریخت. بی گناه باید رنج بکشد.

از راه دور کپی شد.