در فرانسه حقوق چهار بار در سال افزایش می یابد.


موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه در ماه ژوئن تایید کرد که نرخ تورم سالانه این کشور در ژوئن به ۵.۸ درصد افزایش یافته است. فعالیتی که تغییراتی را در ارزیابی های خودکار برای افزایش حداقل دستمزد انجام می دهد. در نتیجه حداقل دستمزد در کشور از ابتدای مردادماه ۲.۰۱ درصد افزایش می یابد. به این ترتیب، حداقل دستمزد ماهانه کارگران تمام وقت باید به حدود ۲۶ تا ۱,۳۲۸ خالص افزایش یابد.