در حفاظت اجتناب کرده اند خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقد فضای تاریک سینما


خبرگزاری فارس – گروه فنی: ماجرا همراه خود افشاگری عالی دستیار کارگردان در اینستاگرام تحریک کردن شد. به معنای واقعی کلمه هستند داستان خیلی وقت پیش آغاز شد. افشاگری علیه “آیدین. نقاش معروف بخصوص بعد اجتناب کرده اند اینکه در فروش عمومی تهران رکورد زد. در واقع در گذشته اجتناب کرده اند آن هم آغاز شد. تعداد انگشت شماری زن اجتناب کرده اند دانشکده تهران علیه شخص خاص به تماس گرفتن “زحل” فارغ التحصیل شدند. آنها در توییتر فاش کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع گزارش های تجاوز جنسی به حدی افزایش کشف شد کدام ممکن است پلیس وارد حرکت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص را دستگیر کرد.

سپس جنبش MeToo علیه آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک جنسی در ایران از نزدیک یکپارچه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر اجتناب کرده اند تعدادی از گاهی داستان های آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک در بخش هنری، روزنامه نگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید… آشکار می شد به همان اندازه روزهای اول. قرن جدید “سمیه” مرشمسی “دستیار کارگردان برای آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک بازیگر معروف” فرهاد. او یکی اجتناب کرده اند آثار این سوار به تماس گرفتن حاتف الیمردانی را در حین فیلمبرداری دیده بود. پاسخ سینماگران به این افشاگری تقریباً وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از فیلمساز معادل بابک کریمی اجتناب کرده اند مرشمسی حفاظت کردند.

این بازیگر نوشت: متنوع اجتناب کرده اند همکاران انتقاد کرده اند کدام ممکن است “مدتی است برخی همراه خود حمله به هنرمندان سعی در ساکت کردن آنها دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از اینها نوشته ها آب بر آسیاب این گروه می ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما را بدنام می تنبل” ۹ دوستان گران! خلأ صنعت سینما سکوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن‌بافی ماست، وقتی کارگردان متوجه می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان می‌گوید یکی اجتناب کرده اند آنها چندین بار خریدار‌ها را آزار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک قرار داده است، با بیرون هشدار آنها را به کار دعوت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای او مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک قرار می‌گیرند.

سپس جعفر گدرزی، رئیس صفحه بحث منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان سینمای ایران نوشت: «درود می فرستم به سمیا میرشمسی کدام ممکن است علیرغم سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذاب ادعا کردن اجتناب کرده اند این کدام ممکن است باید تاوان آبرویش را بدهد، شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ظلم پنهان را نماد داد. ” فریاد زد. سکوت با اشاره به آن قطعاًً در نتیجه کشتار قربانیان بیشتری خواهد بود.

هیأت مدیره صفحه بحث این سیستم ریزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیاران فیلم نیز در پاسخ به این افشاگری نوشت: نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی اجرایی کافی برای تحمیل نیروی روانی، مالی، جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت حضور {نیروی کار} سینمای ایران داریم، لذا خواهشمند است حتماً درگیر نباشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر انگشت خواهید کرد امکان سوء استفاده اجتناب کرده اند حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه را برای افرادی که اصلاً شأن کار گروهی را نماد نمی دهند، نمی دهد.

پیش بینی محافظت کرامت زن در آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما

شاید پس اجتناب کرده اند این کودتا، کارگردانان زن ترجیح دادند سکوت را بشکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا ای کسب اطلاعات در مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اذیتی کدام ممکن است {در این} سال ها در سینما داشته اند صادر کنند. آنها می نویسند: «۹ تنها هیچ سازوکاری برای دلسرد کردن شخص صاحب توانایی اجتناب کرده اند ارتکاب خشونت {وجود ندارد}، اما علاوه بر این در یک واحد هماهنگی نامه نانوشته خشونت علیه خانمها در تنظیم کار دوره ای شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها شدید برای متخلف به در کنار ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان آن بدنام هستند. ادعا: اعتباری کدام ممکن است دنبال کنندگان آنها به بازو معرفی شده است اند، ترسی اجتناب کرده اند بازو دادن این جنایات ندارند.

حالا همراه خود تخلیه این ادعا کدام ممکن است حوصله بازیگران زن را نماد می دهد، خواه یا نه شاهد آسیب دیده شدن سکوت سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوف سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ساماندهی سینما هستیم؟ خواه یا نه می توان نوک ابتذال در آثار هنری به طور قابل توجهی سینما را کدام ممکن است دلسوزان صدها نسبت به سنت ملت هشدار داده اند، تصور کرد؟

در جمهوری اسلامی ایران ۳۰ سهم اعضای هیأت آموزشی دانشکده ها زن هستند، ۱۰۰ هزار دکتر زن داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها تنها در سال قبلی ۷۳۵ مدال خارجی کسب کرده اند. خواه یا نه پیش بینی {می رود} شأن خانمها در بخش آثار هنری به طور قابل توجهی سینما معادل سایر بخش هایی کدام ممکن است در ملت به شان خانمها ارج نهاده تبدیل می شود رعایت شود؟

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید