در افغانستان، فقر و فروش غذا به کرونا/کودکان تعداد فرزندان متاهل را افزایش می دهد.
ازدواج با دختران زیر سن قانونی در بسیاری از مناطق افغانستان یک امر رایج است. خانواده داماد برای امضای قرارداد پول می دهند و دختر حداقل تا ۱۵ سالگی نزد پدر و مادرش می ماند. یونیسف تخمین می زند که ۲۸ درصد از زنان افغان بین ۱۵ تا ۴۹ سال قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند.