درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاه “اتحاد آسیایی” – اطلاعات


افتادگی درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به هماهنگی شومینه بس میان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، ضمن شکسته نشده تحریم های از حداکثر مالی علیه روسیه، سوراخ های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد های ژئوپلیتیکی را در معادله غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق کدام ممکن است نمی خواهند عقب نشینی کنند، بدتر کردن می تدریجی. از آینده این درگیری آغازی {برای تغییر} مانکن های پوشش جهانی به نفع هر دو به هزینه معادله شرقی هر دو غربی {خواهد بود}.

درگیری اوکراین توجه اندازی را برای اتحاد آسیایی ترسیم می تدریجی کدام ممکن است منطق آن بر “زنجیره ترانزیت قلمرو ای”، “دیپلماسی ترانزیتی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری “پوشش کریدور مالی جدید” محور است.

در کنار همراه خود تمام زشتی های انسانی درگیری اوکراین، مشابه با استفاده اجتناب کرده اند خشونت فزاینده علیه غیرنظامیان، تخریب زیرساخت ها، مبتلا کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی خوب ملت برای بدست آوردن به نیازها ژئواستراتژیک شخصی (اجتناب کرده اند طرف روسیه هر دو آمریکا)، دستور ناکارآمد تحریم‌ها علیه مقامات‌ها برای بدست آوردن به نیازها سیاسی معادله غربی، کدام ممکن است در واقع به‌طور در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز اجتناب کرده اند سوی رسانه‌های بی نظیر غربی علیه روسیه تبلیغ می‌شود، خوب واقعیت را نباید انصافاًً نادیده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینکه این درگیری پنجره‌های جدیدی را به روی ایجاد می‌گشاید. اجتناب کرده اند خوب “اتحاد آسیایی”. همراه خود مشارکت ایران، روسیه، چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه می‌تواند همراه خود اجرای پوشش بی‌طرفی «سرزنده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «متمرکز»، «پویا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «متوازن» فرصتی برای پیشبرد چیز خوب در مورد کشورمان تحمیل تدریجی. دیپلماسی

متنوع اجتناب کرده اند تحلیلگران انگیزه بی نظیر تهاجم نیروی دریایی روسیه به اوکراین را جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد غرب به مرزهای “نزدیک” روسیه در اوراسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق مدیترانه می دانند، با این حال نتیجه این درگیری بر مکان اروپا در معادلات سیاسی جهانی تأثیر خواهد گذاشت. بیش اجتناب کرده اند هر عامل عکس. تولید دیگری ?

پیروزی روسیه {در این} درگیری با بیرون شک وابستگی حیاتی اروپا به روسیه برای قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی را افزایش خواهد داد. این همان چیزی است که آمریکا از نزدیک همراه خود آن دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای جلوگیری اجتناب کرده اند آن انجام خواهد داد.

کاملاً برعکس، افتادگی درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به هماهنگی شومینه بس میان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین – کدام ممکن است احتمال بیشتری دارد – همراه خود شکسته نشده اعمال تحریم های مالی از حداکثر علیه روسیه، به بدتر کردن سوراخ های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد های ژئوپلیتیکی در معادله غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق شکسته نشده خواهد داد. آنها تحت هیچ شرایطی نمی خواهند عقب نشینی کنند، از آینده این درگیری آغازی {برای تغییر} مانکن های پوشش جهانی به نفع هر دو به هزینه معادله شرقی هر دو غربی {خواهد بود}.

درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال “ائتلاف آسیایی”

{در این} میان، چین کدام ممکن است می‌خواهد آمریکا را اجتناب کرده اند بخش پوشش جهانی بردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سهم شخصی اجتناب کرده اند امکانات در بخش بین‌المللی کف دست یابد، بی‌تردید اجتناب کرده اند بازوی نیروی دریایی روسیه برای بدتر کردن افول امکانات آمریکا در پوشش جهانی، در واقع همراه خود چراغ خاموش، استفاده خواهد کرد. این ملت حمایت همه جانبه ای اجتناب کرده اند روسیه برای تعمیر نیازهای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی تحریم های مالی غرب علیه روسیه حاضر خواهد کرد.

اجتناب کرده اند منظر عملی، چین {برای تقویت} مکان شخصی خواستن به ایفای موقعیت سرزنده در روسیه در پوشش جهانی دارد. {در این} صورت جایگزین جدیدی برای تشکیل اتحاد آسیایی بین ایران، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین پدید می آید کدام ممکن است بر وزن ژئوپلیتیکی ایران در پیوستن شرق مدیترانه، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراسیا همراه خود مناطق جنوبی خلیج فارس، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند محور است. آسیای جنوبی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق چین.

منطق چنین اتحاد آسیایی هدف اصلی بر “زنجیره کالای قلمرو ای”، “دیپلماسی ترانزیتی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری “پوشش کریدور مالی جدید” است.

بدتر کردن تحریم های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ سد اوکراینی برای جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش تأثیر می گذارد روسیه در اروپا در جبهه غربی، الگوی مبادلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات قدرت روسیه به جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق را اصلاح خواهد داد. {در این} معادله، چین به دست آورد بی نظیر {خواهد بود}، از با بیرون رویارویی نیروی دریایی همراه خود غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق بازوی نیروی دریایی روسیه، سرمایه‌گذاری جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان‌های قدرت، تبادل کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} به شرق تسریع می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این توسعه تضعیف می‌شود. آمریکا در جاری افزایش در معادلات جهانی است.

درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال “ائتلاف آسیایی”

در چنین شرایطی، جایگزین جدیدی برای ایران به وجود می‌آید به همان اندازه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند شیوع ژئوپلیتیکی شخصی در سطح ثقلی کدام ممکن است زیرسیستم‌های قلمرو‌ای را به هم پیوند می‌دهد، حمل‌ونقل کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت در بخش‌های شرقی همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین را تسریع بخشد.
این دگردیسی در عین جاری در نتیجه همکاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در زمینه سوئیچ قدرت اجتناب کرده اند مناطق جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج فارس به شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اروپا شد. این در حالی است کدام ممکن است ایران همراه خود اصلاح الگوی بلعیدن قدرت اروپا ممکن است بخشی اجتناب کرده اند قدرت اروپا را همراه خود خوب این سیستم بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بسترسازی زیرساخت های شخصی تامین تدریجی.

سرزنده شدن کریدور شمال-جنوب کدام ممکن است زنجیره تامین قلمرو ای کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت بین روسیه، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند را تسریع می تدریجی، مهمترین جایگزین برای سرزنده سازی دیپلماسی مالی ایران در بخش مناطق بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست نخورده مناطق بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی است. . بزرگراه های عراق، سوریه، لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان.

جایگزین تولید دیگری برای ایران اینجا است کدام ممکن است همراه خود فاجعه اوکراین “پیوند عینی” داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای جدیدی برای روسیه تحمیل تدریجی به همان اندازه موقعیت شخصی را در جو ژئوپلیتیک شخصی ایفا تدریجی.

به آموزش داده شده است روس ها، اگر روسیه نتواند نفت شخصی را صادر تدریجی، دیگران نیز {نمی توانند} این کار را انجام دهند. این از برخی از معانی ادای احترام به پوشش تحریم نفت ایران اجتناب کرده اند سوی غرب است کدام ممکن است همراه خود پاسخ مشابهی اجتناب کرده اند سوی کشورمان مواجه شد.

{در این} راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم، موقعیت روسیه در معادلات صلح اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه های قلمرو ای مشابه با سوریه، لیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن احتمالا اصلاح خواهد کرد به همان اندازه همراه خود فضای ژئوپلیتیکی جدید سازگار شود. روسیه حتی می‌تواند به پوشش‌های تهاجمی رژیم اسرائیل در فاجعه سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات قلمرو‌ای آن همراه خود ایران روی بیاورد کدام ممکن است به‌طور استاندارد بی‌طرف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} ایران متمایل شده است.

بازدید فعلی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به مسکو آرم دهنده حقیقتی که رویکرد روسیه به امضای هماهنگی هسته ای خوش بینانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه (را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین) چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها مشترکی در تعمیر تحریم های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویارویی ژئواستراتژیک همراه خود غرب دارند. .

ایران می‌تواند بومی برای خیلی زدن تحریم‌ها برای روسیه باشد، حتی در صورت بدتر کردن نبرد ژئوپلیتیکی بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب، کدام ممکن است به مستعد ابتلا به {به دلیل} مکان ژئوپلیتیکی آن در ورود به عوامل مهم قلمرو‌ای است. اجتناب کرده اند زمان درگیری اوکراین همراه خود همه اندازه ژئواستراتژیک نبرد غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق، مشکلات سیل پناهجویان در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگان اوکراین در انتخاب معادلات غرب قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر ممکن است به تسریع توسعه کمک تدریجی. مذاکرات هسته ای برای تعطیل امتیازات جانبی

بدتر کردن نبرد راهبردی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب در صورت شکست درگیری اوکراین بر اهمیت استراتژیک موقعیت ایران در معادلات قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش جهانی به طور قابل توجهی برای چین، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا می افزاید.

در پایان، ایران موقعیت کلیدی در پایان دادن زنجیره نوظهور «اتحاد آسیایی» ایفا خواهد کرد. این اتحاد کدام ممکن است به تعیین کنید ایران، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین است، می‌تواند به همان اندازه هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه نیز افزایش یابد. به این انجمن معادله شرقی به سمت معادله غربی تعیین کنید خواهد گرفت کدام ممکن است در پایان به تعادل قوا در پوشش جهانی می انجامد.

این دگردیسی، تسلط معادله غرب بر روندهای سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان درگیری جهانی دوم به بعد تحت سلطه {بوده است}، به مشکل می کشد.

برای خوب امکانات قلمرو‌ای بی طرفانه مشابه با ایران، تحولات جدید ژئوپلیتیکی در پوشش جهانی، مشابه با درگیری اوکراین بین امکانات‌های غول پیکر، جایگزین‌های جدیدی را {برای تقویت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سهم مشارکت شخصی در امور قلمرو‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی تحمیل می‌تدریجی.

باید ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است تضاد ژئواستراتژیک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادله غرب حتی در صورت هماهنگی هسته ای در بلند مدت نیز شکسته نشده ممکن است داشته باشد. از تخصص گذشته تاریخی روابط بین‌الملل به ما می‌آموزد کدام ممکن است خوب امکانات قلمرو‌ای بی طرفانه {برای حفظ} چیز خوب در مورد ژئوپلیتیکی شخصی در مشکل ابدی همراه خود امکانات‌های غول پیکر در اندازه مختلف باقی می‌ماند.