دانشکده ها تولید دیگری به فرآیند های تدریس استاندارد برنمی گردند/ ۳۰ به همان اندازه ۵۰ سهم تدریس دیجیتال است


علی اکبر صفوی، عضو هیأت آموزشی دانشکده شیراز، یکی اجتناب کرده اند این اساتید دانشکده است کدام ممکن است همراه خود خبرنگاری مصاحبه کرده است. گروه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ایرناوی ضمن تاکید بر پرهیز اجتناب کرده اند اقدامات عجولانه دانشکده ها در اجتناب کرده اند سرگیری آموزش مناسب، اظهار داشت: بحرانی به تماس گرفتن اپیدمی کرونا، ورزش دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزش برتر را مو به مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص اجتناب کرده اند ۲ دهه قبلی مختل کرده است. علاوه بر این همراه خود ابتکاراتی اجتناب کرده اند تعطیلی ورزش های آموزشی جلوگیری کرد. حتی در متعدد اجتناب کرده اند دانشکده ها این تمرینات همراه خود استاندارد قابل قبولی شکسته نشده کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اشیا همراه خود کمترین وقفه اجتناب کرده اند حوادث اساسی جلوگیری شد. اجتناب کرده اند طرفی مشکلاتی قابل مقایسه با نبود حداقل چشم اندازها وجود داشت کدام ممکن است آمار به سختی دارد.

وی شکسته نشده داد: در ابتدای آموزش دیجیتال برخی اشخاص حقیقی نحوه استفاده اجتناب کرده اند آموزش دیجیتال را بلد نبودند هر دو حداقل زیرساخت های مورد نیاز را نداشتند؛ در برخی اشیا چرخ دنده آموزشی به طور مناسب منتقل نمی شد با این حال گام به گام وضعیت بیشتر شد. بعد از همه همراه خود ملاحظه به مهارت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود ها نیز {در این} فاجعه انواع زیادی اجتناب کرده اند گروه ها مصادره شد.

رئیس صفحه بحث آموزش دیجیتال ایران همراه خود تایید اینکه پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ سال زیرساخت های می خواست محقق شده است، تاکید کرد: آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های آموزشی {در این} خانه همراه خود کمک ابزارهای فناوری به نتایج فوق العاده خوبی رسیده است، با این حال نباید آنها را محدود کرد. به عده ای کدام ممکن است روی خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف ها هدف اصلی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها جدیدی مرتکب شدند.

اشتباهاتی کدام ممکن است نباید تکرار شوند

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت آموزشی دانشکده شیراز برای جلوگیری اجتناب کرده اند این خطاها ادای احترام به شد: با بیرون شک می توان {برای شروع} ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده ورزش های حضوری دانشکده ها این سیستم ریزی کرد، با این حال هرگونه اقدام عجولانه برای حضور یکباره دانشجویان باید انجام شود. به این هدف کدام ممکن است دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان حتی اعضای هیات آموزشی همراه خود مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات اجرایی قابل مقایسه با تامین مسکن، تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی مواجه هستند.

دانشگاه ها دیگر به روش های تدریس سنتی برنمی گردند/ 30 تا 50 درصد تدریس مجازی است

این درک دانشکده اطلاعیه های بازگشایی دانشکده ها را به ۲ دسته جدا کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص اظهار داشت: دانشکده ها در برخی اجتناب کرده اند بولتن ها به صورت قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح گفتن کردند کدام ممکن است تمامی ورزش ها اجتناب کرده اند ۲۰ هر دو ۲۰ فروردین تحریک کردن تبدیل می شود. برخی تولید دیگری همراه خود این سیستم ریزی، حضور دانشجویان در دانشکده را طبقه بندی کردند به همان اندازه گام به گام همه ورزش ها به حالت دوره ای بازگردد. فرآیند دوم مرتب تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً تر به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات کمتری ممکن است داشته باشد.

با بیرون بازگشت

وی همراه خود دقیق اینکه بازگشت همزمان همراه خود بازگشایی دانشکده ها ممنوع است، تصریح کرد: بازگشت اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز ورزش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی حضوری پس اجتناب کرده اند ۲ سال فوق العاده برتر است با این حال نباید به این معنا باشد. یادآور عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به قابلیت های تحمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار عوامل نقطه ضعف قبلی. نباید مطالب دروس ارزشمند ضبط شده را جدا بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سخنرانی های مکرر درک در مدرسه برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگرد را شناخته شده به عنوان تنها شنونده تربیت کنیم.

صفوی اظهار داشت: اگر سخنرانی درک ضبط تبدیل می شود چرا اجتناب کرده اند زمان گروه استفاده بهتری نمی شود؟ باید اجتناب کرده اند یادآور عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های استاندارد انگشت برداریم در حالی کدام ممکن است در ۲ سال قبلی اجتناب کرده اند قابلیت های تحمیل شده در فرآیند ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان ها استفاده کرده ایم. یکی اجتناب کرده اند این قوانین مهم کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند قوانین اساسی دانشکده های جهان است، سنجش مستمر دانشجویان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحانات باید اجتناب کرده اند تعدادی از جهت انجام شود. امتحان شده برای اثربخشی، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تخصص کاری کار درستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند تمام زیرساخت هایی کدام ممکن است تحمیل شده استفاده کرد.

امکانات فناوری در آموزش را انتقادی بگیرید

به مشاوره این درک دانشکده، انگشت کم تکل امکانات فناوری در آموزش نیز خطا است. برخی به طور ناشیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهوا گفتن می کنند کدام ممکن است قابلیت های آموزشی اساساً مبتنی بر فناوری کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل باید ۱۰۰% وجود داشته باشد. {در این} راستا، نباید امکانات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در انقلاب های اقتصادی چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم را انگشت کم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات فناوری را نیز نباید فراموش کرد. استفاده اجتناب کرده اند آموزش اساساً مبتنی بر فناوری لازمه آموزش همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری طفره جابجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت سیگنال جهل است. اصول جدید آموزش برتر کدام ممکن است در نهایت سال ۱۳۷۸ توسط وزارت علوم تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه دانشکده‌ها ابلاغ شد، دقیق می‌تدریجی کدام ممکن است بین ۳۰ به همان اندازه ۵۰ سهم آموزش‌های پس اجتناب کرده اند کرونا به صورت دیجیتال انجام می‌شود کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آن استفاده کرد.

دانشگاه ها دیگر به روش های تدریس سنتی برنمی گردند/ 30 تا 50 درصد تدریس مجازی است

وی علاوه بر این به آموزش کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کشش یکی اجتناب کرده اند قوانین انقلاب اقتصادی پنجم است، یعنی آموزش صرفاً همراه خود فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف مختل نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تخصص در فاجعه کووید-۱۹ رخ داده است. اصول جدید هیئت رشد باید به طور مناسب خوانده شود محافظت زیرساخت تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودن روز {به روز} امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای جدید به مطالب زودتر برای افزایش آن.

ممکن است به تنظیم فرآیند تدریس مدرسین خوشبین هستم

رئیس صفحه بحث آموزش دیجیتال ایران در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه می توان به تنظیم مسیر اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها برای آموزش بیشتر {امیدوار بود}، تاکید کرد: هیچ جا این سیستم های پیشنهادی دانشکده ها برای بازگشت دانشجویان به مدرسه ها، مرجع کیفی آموزش داده نمی شود. در افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی در تمامی فروش تنها هدف اصلی بر آموزش حضوری است. باید ملاحظه انتقادی به گروه های درس جدید داده ها آموز محور، ورزش محور، ضرر محور، خدمه محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش محور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس.

به مشاوره این درک دانشکده، وزارت علوم در جاری آزمایش بدنه جدیدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد به همان اندازه تهیه دستورالعمل جدید راه زیادی در پیش است. همراه خود این جاری، به مدرسه ها این امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف داده شده {است تا} در اسرع وقت به اولویت های مطرح شده در آموزش حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال پاسخ دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} آموزش اساساً مبتنی بر فناوری حرکت کنند.

صفوی همراه خود دقیق اینکه نسبت به حاضر فرآیند های جدید برای مدرسین در آموزش های مختلف خوش بین هستم، اظهار داشت: به تنظیم فرآیند های استاندارد تدریس نگاه به گذشته خوشبین هستم. بعد از همه نحوه استفاده اجتناب کرده اند این ابزارها به آثار هنری دانشکده ها وابسته است، همراه خود این جاری ممکن است درگیر استفاده آهسته اجتناب کرده اند جایگزین ها هستم از اگر در شش ماه بلند مدت اجتناب کرده اند محتوا به خوبی استفاده نشود، به مرور زمان تمام توانایی های ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص اجتناب کرده اند بین گذشت است

دانشگاه ها دیگر به روش های تدریس سنتی برنمی گردند/ 30 تا 50 درصد تدریس مجازی است

ساعات گروه درس انعطاف پذیر برای داده ها آموزان

رئیس صفحه بحث آموزش دیجیتال ایران در شکسته نشده این گفتگو همراه خود حاضر تعدادی از هدایت برای افزایش آموزش های حضوری اظهار داشت: نباید همه گیج شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های عجیب و غریب آموزش های بی تأثیر را تکرار کنند. زمان حضور داده ها آموزان باید انعطاف پذیرتر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره ها حضوری با توجه به چالش مرکزی، رفع دشواری، ورزش بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار گروهی بحث شود. ما ۹ تنها به محافظت زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوایی کدام ممکن است ساخت می کنیم خواستن داریم، اما علاوه بر این باید آن را نیز افزایش دهیم، از اشیا خیلی شبیه بالقوه است صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرآیند های مختلف {اتفاق بیفتد}.

وی علاوه بر این هدایت کرد کدام ممکن است هر آموزشی باید دارای کمیته، شورا هر دو مدیری باشد کدام ممکن است پاسخگو برای پیگیری اشیا فوق باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اندازه آموزش در قرن جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اقتصادی چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم به خوبی اجتناب کرده اند طرفدار های کارشناسی استفاده شود. .