داستان عشق خسرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین به زبان آسان داستان خسرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین


داستان عشق خسرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین

هرمز پادشاه ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسری به تماس گرفتن پرویز دارد. پرویز در جوانی همراه خود وجود عدالت پدرش حق مردمان را تضییع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی پرویز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانش به ورود به رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طنین آن لذت بردند.

حتی مرد جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبش هم در امان نبودند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون هرمز اجتناب کرده اند این امر آگاه شد، با بیرون ملاحظه به اتصال پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابن خسرو به عدالت تیز کردن; غلام او را به صاحب باغی کدام ممکن است اموالش غصب شده بود بخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک خسرو را به {صاحب خانه} روستا دادند. پدرش نیز همراه خود شفاعت بزرگان خسرو را بخشید. پس اجتناب کرده اند این واقعه، خسرو، انوشیروان در خواب پدربزرگ شخصی را می بیند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انوشیروان به او مژده داد کدام ممکن است چون اجتناب کرده اند عدالت پدر زنده نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عذرخواهی به هرمز سر خورد، در برابر این آنچه اجتناب کرده اند کف دست داده بود، هدایای ارزشمندتری اکتسابی کرد: دلارامی انصافاً، آسپه شبدیس خوابیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تختی a فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوازنده ای به تماس گرفتن باربد.