خواه یا نه ماه عسل روسای جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولگرایان به بالا می رسد؟
جدا از این، به نظر می رسد مانند است جدا از مهم چالش سرگذر، قیمت سیاسی این پاس نیز باید اجتناب کرده اند جیب مقامات تیز کردن شود.